25.5.24

Obchodovanie s energiami a risk manažment (ETRM) v Elektroprivreda Srbije

Spoločnosť
Elektroprivreda Srbije
Začiatok projektu
2014
Implementovaný systém
ETRM systém
Oblasť
Energetika

Elektroprivreda Srbije (EPS) je kľúčovým energetickým subjektom na Balkáne, ktorý sa vo významnej miere podieľal na budovaní energetickej infraštruktúry v regióne. Aby spoločnosť mohla zabezpečiť dodávky elektriny za čo najviac ekonomicky a sociálne udržateľné ceny a zároveň podporovala krajinu v podobe príjmov do štátneho rozpočtu, neustále hľadá nové možnosti ako optimalizovať procesy, minimalizovať skryté náklady na výrobu a maximalizovať tak ekonomické výnosy.

Liberalizácia trhu otvorila dvere pre obchodovanie na domácom aj európskom trhu. Kombinácia kvalifikovaného personálu a kvalitného ETRM systému maximalizovať výnosy na zahraničných burzách.

Veľkú ekonomickú príležitosť pre výrobcov energie predstavuje obchod s elektrinou a inými energetickými komoditami, spojený s liberalizáciou energetického trhu v Srbsku.

Srbský trh s elektrinou začal s liberalizáciou v rokoch 2012 až 2015. Najprv sa dotkol veľkých odberateľov, neskôr stredných a nakoniec aj domácností. Liberalizácia energetického trhu oddelila distribúciu elektriny od jej predaja, vytvorila priestor pre konkurenčný boj a umožnila odberateľom zvoliť si vlastného dodávateľa elektrickej energie. Zákazník tak má zmluvu o pripojení s distribučnou spoločnosťou aj zmluvu o dodávke elektrickej energie s predajcom.

Na strane výrobcu a dodávateľa energie dochádza k rozdeleniu jednej spoločnosti na viaceré subjekty s vlastnými internými procesmi, vzhľadom na ich funkciu na voľnom trhu. Vzniká množstvo nových obchodných vzťahov, ktoré je nutné procesne, dokumentačne, účtovne aj administratívne monitorovať a riadiť. Ide o komplikovaný a dlhodobý proces vyžadujúci čas, expertízu, podrobné plánovanie, kvalitný manažment a informačnú podporu.

Liberalizácia umožnila EPS lepšie sa pozrieť na interné procesy, optimalizovať ich a plne využiť možnosti novovzniknutého voľného trhu. Proces zároveň priniesol aj množstvo administratívnych a systémových výziev spojených s rozdelením trhu, ktoré musela EPS zvládnuť.

Liberalizácia energetického trhu je celosvetový trend, ktorý už prebehol vo viacerých krajinách. EPS tak mala možnosť získať expertízu a know-how od zahraničných partnerov, ktorí už procesom liberalizácie prešli. Cieľom bolo lepšie zvládnuť spomínané výzvy, skrátiť trvanie procesu a zefektívniť ho.

Obchodovanie s elektrinou na domácej aj európskej burze

Jednou z príležitostí bolo obchodovanie s elektrinou na komoditnej burze. Obchodovanie na burzách spojené s voľným trhom, ale zároveň prináša aj značné riziká. Nový subjekt, ktorý v minulosti na burze neobchodoval, môže veľmi rýchlo akumulovať kritické straty. Najmä pokiaľ ide o dôležitých hráčov ako EPS, ktorí pracujú s veľkým množstvom elektrickej energie.  

Pre maximalizáciu výnosov a zisku z obchodovania je nutné, aby kvalifikovaný personál vykonával správne obchodné rozhodnutia na základe kvalitných a aktuálnych informácií. Pre získanie spomínaných informácií, ich spracovanie a jasnú vizualizáciu sa EPS rozhodla implementovať ETRM (Energy Trading Risk and Management) systém.

Požadovaný systém mal komplexne zabezpečovať front office, middle office aj back office obchodné aktivity EPS. Front office sa venuje primárne samotnému obchodovaniu, middle office vyhodnocuje riziko a back office sa prevažne venuje zmluvám a fakturácií. [1]

Medzi hlavné požadované funkcionality systému patrili:

  • Obchodovanie / Trading s energetickými komoditami;
  • Evidencia zmlúv;
  • Zadávanie protistrán;
  • Evidencia zákazníkov;
  • Podpora obchodných procesov na burzách s energetickými komoditami.

Cieľom bolo uľahčiť, monitorovať a poskytovať podporu pre efektívne obchodovanie s energetickými komoditami na domácej a zahraničnej burze, obchodovanie s využitím brokerov, ale aj obchodovanie s distribučnými spoločnosťami vo vnútroštátnych podmienkach. Dôležitým kritériom pre ETRM systém bolo, aby uľahčil prístup na európsky trh s energetickými komoditami a zároveň uľahčil nákup európskych kapacít prenosových sústav v súlade s podmienkami ENTSO – E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Riešenie IPESOFT SELT

Väčšina dostupných ETRM systémov je prispôsobená podmienkam trhu, ktorý je už plne a dlhodobo liberalizovaný. Neprihliadajú na špecifické potreby spojené s prechodom na voľný trh a špecializujú sa iba na samotný obchod, bez možnosti prepojenia na ostatné podnikové procesy. Zatiaľ, čo spomínané systémy môžu byť vhodné pre obchodníkov v západnej Európe, výrazne menej dokážu pokryť špecifické potreby obchodníkov v strednej, juhovýchodnej alebo východnej Európe.

EPS a IPESOFT začali spolupracovať na implementácií ETRM systému v roku 2014 na základe výsledkov výberového konania. Dôležitými kritériami pre výber dodávateľa boli skúsenosti a know-how, ktoré získal IPESOFT počas liberalizácie Slovenského trhu. Na danom procese sa priamo podieľal a zohral dôležitú rolu.

Liberalizácia trhu v Srbsku bola v mnohom podobná procesu liberalizácie na Slovensku.  Skúsenosti s implementáciou softvérových riešení (vrátane ETRM systémov) v podmienkach uvoľňujúceho sa trhu umožnili EPS lepšie využiť nové príležitosti spojené s otváraním trhu a obchodovaním na burzách.

Ďalším dôležitým kritériom výberu boli špecifické vlastnosti ETRM systém s názvom IPESOFT SELT. Ten spĺňal požiadavky spoločnosti najmä vďaka ekonomickej výhodnosti, flexibilite a modulárnosti riešenia, rýchlosti implementácie a možnosti prispôsobiť systém požiadavkám zákazníka.

Experti z oboch spoločností zanalyzovali potreby EPS a navrhli jedinečný systém, ktorý bolo na jednej strane možné relatívne rýchlo implementovať, ale zároveň bol plne prispôsobený jedinečnej situácií EPS. Zároveň dokázal okrem samotného obchodovania ponúkať aj doplnkové služby.

Čo umožňuje IPESOFT SELT?

Systém prináša prehľad stavu na jednotlivých burzách a umožňuje obchodníkom jednoducho nakúpiť a predať bez toho, aby museli priamo využívať webové rozhranie konkrétnej burzy, zadávať kódy, detaily zmluvy a podobne.

Po tom ako obchodníci EPS urobia obchodné rozhodnutie, systém na základe automatických komunikácií zabezpečí komunikáciu s burzou a úspešný priebeh obchodu. Zároveň automaticky zabezpečí aj nadväzujúce procesy. V prípade medzinárodného obchodu ide napríklad o nákup kapacity prenosovej sústavy za účelom dodania dohodnutého množstva elektriny.

ETRM Systém bol spustený do plnenej prevádzky podľa dohodnutého harmonogramu v roku 2015. Harmonogram implementácie bol navrhnutý tak, aby EPS súčasne s implementáciou prispôsobovala resp. tvorila svoje obchodné postupy a procesy potrebné k efektívnemu tradingu a taktiež vybudovala svoje obchodné oddelenie. ETRM systém bol integrovaný aj na účtovné procesy EPS tak, aby poskytoval požadované vstupy pre interné účtovníctvo, ako ja externé výstupy vo forme faktúr podľa lokálnych pravidiel v srbskom jazyku.

Po úspešnej implementácií ETRM systému IPESOFT SELT bol v roku 2018 implementovaný aj systém na prípravu prevádzky IPESOFT EMS. Spolu s ostatnými informačnými systémami EPS prispievajú k optimalizácií výroby a maximalizácií ekonomických výsledkov.

Výsledky

Potenciál obchodovania elektriny a iných energetických komodít na burzách sa priamo prejavil aj na pozitívnych ekonomických výsledkoch výrobcu. EPS len za prvý kvartál 2021 zobchodovala na burzách 1,4 TWh elektrickej energie. Predaj priniesol EPS príjem v hodnote 74 mil. €. Spomínaný objem predstavuje približne trojnásobok minuloročnej zobchodovanej elektriny za podobné obdobie. [1]

„Riešenie umožňuje EPS byť dobre pripravený na liberalizáciu a štandardizáciu procesov na srbskom energetickom trhu a zároveň jednoducho a rýchlo pristupovať na viaceré zahraničné trhy.  “

David Žarkovič, EPS

Úspech je možné pripísať pozitívnym podmienkam pre výrobu elektriny vo vodných elektrárňach a správnym manažérskym a obchodným rozhodnutiam zamestnancov EPS.

Prebytok umožnil uspokojiť domáci dopyt a zároveň speňažiť voľnú elektrinu na zahraničných burzách. Na základe správnych rozhodnutí obchodníkov, založených na presných a aktuálnych informáciách poskytnutých IPESOFT SELT systémom, sa podarilo zobchodovať elektrinu pri najlepších trhových podmienkach a maximalizovať tak zisk pri minimalizácií rizika.

Pozitívne ekonomické výsledky umožňujú EPS prispievať do štátneho rozpočtu a zároveň rozumne investovať do inovácií v podobe ekologických projektov.

O EPS

Elektroprivreda Srbije (EPS) je kľúčovým výrobcom a dodávateľom elektrickej energie v Srbsku. Je najväčšou spoločnosťou v krajine [2] a zamestnáva viac ako 20 000 zamestnancov. [3]   Tepelné a vodné elektrárne prevádzkované spoločnosťou EPS patria medzi najväčšie a najmodernejšie v juhovýchodnej Európe a spolu v roku 2020 vyprodukovali viac ako 34 TWh elektriny. [4]

Ekonomické výsledky EPS majú priamy vplyv na ekonomiku krajiny a vďaka efektívnemu manažmentu významne prispieva do štátneho rozpočtu Srbska.

„Minulý rok EPS zaplatila viac ako 80 mld. dinárov (cca. 700 mil. €) do štátneho rozpočtu. Takto sme v jednom z najťažších rokov prispeli k stabilite krajiny, keď pandémia Covid-19 zastavila celú planétu a zmenila spôsob života náš všetkých...“  [4]

 Milorad Grčić, Acting director of EPS

Cieľom EPS je neustále zvyšovať kvalitu služieb a spoločensky zodpovedne prinášať všetkým odberateľom elektrinu, za čo najprijateľnejšie trhové ceny. [2]

O IPESOFTe

IPESOFT je popredným dodávateľom komplexných softvérových riešení reálneho času. Zameriava sa na oblasti energetiky, dopravy a priemyslu. Na základe takmer 30 ročnej histórie spája kvalifikovaných expertov z oblastí IT, energetiky a priemyslu.

ETRM systém IPESOFT SELT je jedinečným riešením založeným na vlastnej softvérovej platforme. Ponúka široké možnosti pre rýchle a efektívne prispôsobenie softvéru jedinečným podmienkam zákazníka. Vďaka svojej flexibilite je SELT vhodný nie len pre kritických výrobcov alebo distribútorov energetických komodít, ale aj pre nezávislých obchodníkov s energetickými komoditami.

Zdroje

[1] https://serbia-energy.eu/serbia-ipesoft-slovakia-sells-power-trading-software-to-power-utility-eps/      

[2] http://www.eps.rs/eng/Pages/Main-information.aspx

[3] http://www.eps.rs/eng/Pages/zaposleni.aspx

[4] https://serbia-energy.eu/serbian-eps-earned-74-million-euros-from-electricity-exports/  

Succes stories