Etický kódex

Podporujeme etické podnikanie

Preambula

Spoločnosť IPESOFT vznikla v roku 1993 a zaoberá sa vývojom softvérových technológií, produktov a riešení v oblasti informačných systémov a informačných technológií pre priemyselné podniky. Naše produkty umožňujú vytvárať integrované riešenia naprieč celým výrobným podnikom od procesnej automatizácie, cez komplexné sledovanie a riadenie výrobných procesov až po priamu integráciu do podnikových informačných systémov.

Zodpovednosť, kvalita, výnimočnosť a spolupatričnosť sú základné firemné hodnoty, z ktorých spoločnosť IPESOFT vychádza vo všetkých svojich aktivitách.

Dobré meno spoločnosti IPESOFT, dôvera zákazníkov a pracovníkov sú jej najdôležitejšou devízou v podnikateľskom prostredí. Spoločnosť IPESOFT rešpektuje zákony a všeobecne uznávané pravidlá hospodárskej súťaže a hlási sa k spoločenskej a morálnej zodpovednosti za všetky svoje podnikateľské konania.

Spoločnosť IPESOFT si uvedomuje, že vysoká kvalita poskytovaných služieb zahŕňa v sebe aj etiku. Ako výraz zodpovednosti za etický rozvoj vo firme sa rozhodla prijať etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých jej pracovníkov a všetky osoby, ktoré vystupujú v mene spoločnosti IPESOFT nezávisle od formy pracovného či partnerského vzťahu.

Spoločnosť IPESOFT sa tak pripája k tým firmám, ktoré sa rozhodli prostredníctvom etického kódexu aktívne prispieť ku kultivácii spoločenskej a podnikateľskej klímy na Slovensku.

Etický kódex IPESOFT je záväzkom firmy ako celku a každého jej pracovníka v osobitosti k čestnosti, slušnosti, zodpovednosti voči verejnosti, obchodným partnerom, konkurentom zákazníkom ako i voči sebe navzájom.

1. Cieľ Etického kódexu spoločnosti IPESOFT

1.1 Etický kódex spoločnosti IPESOFT je oficiálny firemný dokument, ktorý má strategický význam. Predstavuje súhrn požadovaných etických princípov, pravidiel a noriem, ktoré sú pre každého v našej spoločnosti záväzné.

1.2 Cieľom Etického kódexu spoločnosti IPESOFT je stanoviť etický rámec, v ktorom by sa mali pohybovať všetci pracovníci spoločnosti a všetci tí, ktorí vystupujú v jej mene.

1.3 Etický kódex plní niekoľko funkcií:

a) reguluje správanie pracovníkov,

b) napomáha vyhnúť sa nezákonnému a nemorálnemu konaniu,

c) učí reflektovať vlastné morálne správanie a správanie iných ľudí,

d) rozvíja morálne uvažovanie,

e) poskytuje každému vo firme garanciu, že ostatní sa musia k nemu správať v súlade so stanoveným morálnym štandardom,

f) pomáha riešiť konfliktné morálne situácie na pracovisku,

g) je zárukou pre zákazníkov, obchodných partnerov a aj pre verejnosť, že našej spoločnosti záleží na etickom správaní a je spoľahlivým partnerom.

1.4 Morálne správanie človeka sa môže meniť tak v negatívnom, ako aj pozitívnom smere. Preto je nevyhnutné vytvárať také sociálne prostredie, ktoré napomáha vyššiemu morálnemu štandardu správania ľudí na pracovisku. Etický kódex spoločnosti IPESOFT je nástrojom, ktorý aktívne podporuje smerovanie k etickému konaniu všetkých jej pracovníkov a všetkých osôb, ktoré vystupujú v mene spoločnosti IPESOFT nezávisle od formy pracovného či partnerského vzťahu.

1.5 Etický kódex spoločnosti IPESOFT je založený na etických princípoch rešpektovania ľudskej dôstojnosti, čestnosti, tolerancii, zodpovednosti, povinnosti a spravodlivosti. Vychádza z idey, že kvalita osobného i pracovného života závisí od kvality morálky, v ktorej človek žije.

2. Všeobecný záväzok spoločnosti IPESOFT

2.1 Spoločnosť IPESOFT uplatňuje všetky svoje tvorivé schopnosti tak, aby mohla čo najkvalitnejšie plniť účel, pre ktorý vznikla – vyvíjať systémové programové vybavenie aplikácií reálneho času, ktoré prispejú k zvyšovaniu konkurencie schopnosti firiem, ktoré ich využívajú.

2.2 Spoločnosť IPESOFT sa hlási k teórii spoločenskej zodpovednosti podnikov a prijíma zodpovednosť za svoje konanie vo vzťahu k všetkým stakeholderom t. j. k skupinám, ktoré svojou činnosťou ovplyvňuje a ktoré spätne vplývajú na jej činnosť.

2.3 Spoločnosť IPESOFT sa zaväzuje vo svojich podnikateľských aktivitách rešpektovať zákony SR a EU, dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže, nepodporovať korupciu, správať sa v súlade s dobrými mravmi a prispievať k vytváraniu spoločenského dobra.

2.4 Spoločnosť IPESOFT vníma ochranu životného prostredia ako hodnotu a podporuje taký spôsob podnikania, ktorý je v súlade s koncepciou trvale udržateľného rozvoja.

2.5 Spoločnosť IPESOFT nepodporuje finančne ani iným spôsobom žiadne politické strany a hnutia.

2.6 Spoločnosť IPESOFT si je vedomá, že je aj súčasťou spoločenského diania a preto cíti potrebu podeliť sa s výsledkami svojich úspechov formou sponzoringu. Sponzorské aktivity smeruje najmä do podpory vzdelávania mladých ľudí a na podporu tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

3. Záväzok spoločnosti IPESOFT k zákazníkom

3.1 Spoločnosť IPESOFT si uvedomuje kľúčové miesto spokojných zákazníkov vo svojich podnikateľských aktivitách, preto aj jej vízia – vytvárať také riešenia, ktoré s využitím progresívnych informačných technológií prispievajú k zvyšovaniu strategickej pozície zákazníka – je založená na starostlivosti o zákazníka. Spoločnosť IPESOFT sa teší z úspechov svojich zákazníkov a je hrdá, že sa na nich podieľa prostredníctvom svojich produktov.

3.2 Spoločnosť IPESOFT sa zaväzuje poskytovať svojim zákazníkom produkty a služby, ktoré sú v súlade s najnovšími vedeckými, technologickými a technickými poznatkami v oblasti výrobných informačných systémov. Excelentnosť produktov a zodpovednosť, spoľahlivosť, slušnosť a čestnosť v obchodnom styku považuje za základné piliere spolupráce so svojimi zákazníkmi.

3.3 Spoločnosť IPESOFT sa orientuje na zákazníkov a uvedomuje si, že jej ekonomická situácia i ďalší rozvoj jednoznačne závisia od spokojnosti zákazníkov s jej produktmi a službami. Zaväzuje sa k takému správaniu, ktoré v medziach zákona a dobrých mravov vedie k úspechu a spokojnosti zákazníka.

3.4 Pokiaľ spoločnosť IPESOFT nemôže z nejakého dôvodu splniť želanie zákazníka, alebo dodržať termín, neodkladne informuje o tejto skutočnosti zákazníka a hľadá riešenie, ktoré je optimálne pre obe strany.

3.5 Spoločnosť IPESOFT informuje o produktoch a službách firmy pravdivo, objektívne a čo možno najzrozumiteľnejšie. V žiadnom prípade nezneužíva nevýhodu zákazníka, ktorý často nedisponuje adekvátnymi alebo najnovšími vedeckými poznatkami z oblasti informačných technológií.

3.6 Každý zákazník spoločnosti IPESOFT sa môže spoľahnúť na jej diskrétnosť pri ochrane informácií, ktoré získava o jeho činnosti. Tieto informácie považuje za dôverné. Každý zamestnanec firmy IPESOFT chráni informácie, zachováva obchodné tajomstvo vo vzťahu k zákazníkovi a zabezpečuje, aby tieto informácie neboli zneužité.

3.7 Spoločnosť IPESOFT nepoškodzuje dobré meno a majetok zákazníka.

4. Záväzok voči obchodným partnerom

4.1 Pre spoločnosť IPESOFT sú korektné partnerské vzťahy veľmi dôležité. Keďže vysoká kvalita je bytostnou charakteristikou všetkých jej produktov, spolupracuje iba s takými obchodnými partnermi a vzdelávacími centrami, ktoré ponúkajú špičkové komponenty a riešenia pre produkty spoločnosti IPESOFT.

4.2 Spoločnosť IPESOFT sa zaväzuje byť čestným, spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre všetkých, s ktorými prichádza do obchodného styku v rámci podnikateľských činností.

4.3 Spoločnosť IPESOFT sa zaväzuje poskytovať obchodným partnerom pravdivé informácie o svojom ekonomickom stave a takéto informácie požaduje aj od svojich partnerov. Takto získané informácie považuje za dôverné, ich zverejnenie, resp. spôsob zverejnenia sa deje na základe dohody s partnermi pri plnom rešpektovaní platných zákonov.

4.4 Spoločnosť IPESOFT sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti, ktoré pre ňu vyplývajú z uzavretých obchodných zmlúv. Pokiaľ z nejakých neočakávaných závažných dôvodov by nemohla splniť svoje záväzky, bude neodkladne informovať svojich partnerov a hľadať riešenie, ktoré je akceptovateľné pre všetky zúčastnené strany.

5. Záväzok ku konkurencii

5.1 Spoločnosť IPESOFT považuje konkurenčné firmy za rovnocenných profesionálnych partnerov a hospodársku súťaž za prirodzenú súčasť podnikania. Rešpektuje a podporuje férové pravidlá konkurenčného boja a nedopúšťa sa nekalých praktík. Na domácom a zahraničnom trhu sa zásadne presadzuje iba vysokou kvalitou svojich produktov.

5.2 Spoločnosť IPESOFT dbá na dobré meno IT komunity. Podporuje korektnú súťaživosť, výmenu poznatkov a skúseností a koordináciu pri riešení spoločných problémov odvetvia.

5.3 Spoločnosť IPESOFT nezískava informácie o konkurentoch nezákonným alebo neetickým spôsobom.

6. Záväzok spoločnosti IPESOFT k pracovníkom

6.1 Vedenie spoločnosti IPESOFT si celkom jasne a zreteľne uvedomuje, že podstata jej podnikania spočíva v ľuďoch, ktorí v nej pracujú. Tvoriví ľudia s rozsiahlymi skúsenosťami a poznatkami v predmetnej odbornej oblasti, osobnostnými kvalitami a osobnými ambíciami, ktoré sú v zhode s víziou a poslaním spoločnosti, sú najväčším bohatstvom spoločnosti IPESOFT.

6.2 Spoločnosť IPESOFT dbá o to, aby svojim pracovníkom vytvárala optimálne sociálne podmienky, príjemnú a pokojnú atmosféru pre vysokokvalifikovanú a tvorivú prácu.

6.3 Spoločnosť IPESOFT všestranne podporuje profesionálny rast pracovníkov, ktorý by mal byť v súlade s potrebami jej rastu, s cieľom vytvoriť jedinečný tím vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti výrobných informačných systémov pre priemyselnú prax.

6.4 Spoločnosť IPESOFT sa zaväzuje dodržiavať Zákonník práce a všetky zákonné opatrenia, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy

6.5 Spoločnosť IPESOFT sa nedopustí žiadnej diskriminácie pri prijímaní, vzdelávaní, hodnotení a uvoľňovaní pracovníkov.

6.6 Spoločnosť IPESOFT dodržiava všetky zákonné normy a smernice, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti práce pracovníkov. Zároveň vyžaduje od všetkých svojich pracovníkov, aby rešpektovali všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce na svojom pracovisku, ako aj na pracovisku zákazníkov a obchodných partnerov.

6.7 V spoločnosti IPESOFT je nulová tolerancia k používaniu alkoholu na pracovisku alebo pred nástupom do práce a k používaniu omamných látok vôbec.

6.8 Spoločnosť IPESOFT akceptuje právo pracovníkov na členstvo v odborových a zamestnaneckých organizáciách a utvára priestor na efektívne rokovanie o otázkach týkajúcich sa záujmov pracovníkov.

6.9 Spoločnosť IPESOFT sa zaväzuje včas a pravdivo informovať pracovníkov o svojich podnikateľských plánoch, aby každý vedel o zámeroch a cieľoch firmy a mohol sa s nim stotožniť.

6.10 Spoločnosť IPESOFT garantuje ochranu pracovníkovi, ktorý oznámi orgánom spoločnosti nelegálne alebo neetické dianie vo firme.

6.11 Spoločnosť IPESOFT nebráni politickej angažovanosti svojich pracovníkov. Považuje ju však za ich súkromnú aktivitu, ktorou sa nemôžu zaoberať ani počas pracovnej doby ani v priestoroch spoločnosti IPESOFT.

7. Záväzky pracovníkov k spoločnosti IPESOFT

7.1 Základným východiskom komunikácie všetkých pracovníkov spoločnosti IPESOFT je vzájomná úcta, rešpektovanie ľudských práv a zdržanie sa od akejkoľvek formy diskriminácie. Zodpovednosť, slušnosť a tolerancia charakterizujú správanie každého člena firmy.

7.2 Všetci pracovníci spoločnosti IPESOFT sa podieľajú na vytváraní atmosféry otvorenosti, kolegiálnosti a spolupatričnosti. V prípade konfliktov alebo akýchkoľvek nedorozumení sa požaduje od každého ústretovosť a ochota zapojiť sa do hľadania riešenia vzniknutej situácie.

7.3 Spoločnosť IPESOFT sa uchádza u svojich pracovníkov o ich lojálnosť. Lojálnosť k firme však nevylučuje kritický postoj k dianiu vo firme. Kritika je však konštruktívna a objektívna, mala by sa prezentovať kultivovaným spôsobom tak, aby nedehonestovala iného človeka alebo skupinu ľudí.

7.4 Každý pracovník, ktorý disponuje informáciami a poznatkami, ktoré sú profesionálne spojené s činnosťou firmy, je povinný sa podeliť o ne s ostatnými spolupracovníkmi. Zamlčovanie informácií získaných na školeniach a tréningoch platených firmou je neprípustné.

7.5 Každý pracovník spoločnosti IPESOFT vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant firmy, preto dbá o jej dobré meno. Na verejnosti poskytuje o firme len také informácie, ktoré sú bežne prístupné.

7.6 Všetci pracovníci spoločnosti IPESOFT zachovávajú mlčanlivosť vzhľadom na vnútorné informácie firmy, ktoré získavajú počas pracovného pomeru. Tieto informácie sa považujú za dôverné.

7.6 Všetci pracovníci spoločnosti IPESOFT zachovávajú mlčanlivosť vzhľadom na vnútorné informácie firmy, ktoré získavajú počas pracovného pomeru. Tieto informácie sa považujú za dôverné.

7.7 Každý pracovník spoločnosti IPESOFT chráni duševné a materiálne vlastníctvo firmy. Hmotný a nehmotný majetok firmy používa výhradne na pracovné účely. Na súkromné účely možno majetok firmy použiť iba s vedomím a súhlasom nadriadeného pracovníka, resp. v súlade s vnútornými smernicami firmy.

7.8 Spoločnosť IPESOFT úzkostlivo dbá o rešpektovanie práva a etiky v oblasti informačných technológií, preto jej pracovníci môžu vo svojej práci používať iba legálne zakúpený softvér.

7.9 Žiaden z pracovníkov spoločnosti IPESOFT nesmie ponúkať ani prijímať úplatok. Musí sa vyvarovať takého správania, ktoré by smerovalo proti záujmom firmy. V rámci formovania a udržiavania priateľských vzťahov s partnerskými organizáciami môžu zamestnanci poskytnúť alebo prijať dar, ktorý však nesmie mať pre žiadnu stranu zaväzujúci charakter.

7.10 Každý pracovník spoločnosti IPESOFT koná vo svojom súkromnom živote tak, aby sa vyvaroval vzniku konfliktu záujmov. Konfliktom záujmov sa rozumie každá situácia, keď osobné záujmy pracovníka ohrozia plnenie jeho záväzkov k firme alebo záujmy firmy. Keď si pracovník nie je istý, či svojou podnikateľskou aktivitou on alebo niekto z jeho najbližších príbuzných nevytvoril bázu pre konflikt jeho osobných a pracovných záujmov, mal by sa čo najskôr kontaktovať so svojim nadriadeným a hľadať východisko so vzniknutej situácie.

8. Záväznosť etického kódexu

8.1 Všetci pracovníci spoločnosti IPESOFT a všetky osoby, ktoré vystupujú v mene spoločnosti IPESOFT nezávisle od formy pracovného či partnerského vzťahu sú povinní správať sa v súlade s Etickým kódexom spoločnosti IPESOFT.

8.2 Odporúča sa, aby sa každý, kto si nie je istý, či by určitým konaním neporušil Etický kódex spoločnosti IPESOFT, obrátil o radu na svojho priameho nadriadeného alebo na osobu, ktorá je vo firme poverená riešením etických otázok.

8.3 Odporúča sa, aby každý, kto vie o porušení Etického kódexu spoločnosti IPESOFT alebo je presvedčený, že určité konanie bude mať za následok porušenie etického kódexu, informoval o tom priameho nadriadeného alebo osobu poverenú riešením etických otázok.

8.4 Informáciu o porušení Etického kódexu spoločnosti IPESOFT možno podať akýmkoľvek spôsobom. Na účely oznamovania porušenia Etického kódexu spoločnosti IPESOFT sa špeciálne zriaďuje schránka, ktorá je umiestnená v priestoroch spoločnosti.

8.5 Spoločnosť IPESOFT sa zaväzuje ochraňovať každého, kto nahlási porušenie Etického kódexu spoločnosti IPESOFT a garantuje, že dotyčný pracovník nebude za toto nahlásenie sankcionovaný.

8.6 Porušenie Etického kódexu spoločnosti IPESOFT sa sankcionuje adekvátnymi morálnymi prostriedkami.

8.7 Závažné porušenia Etického kódexu spoločnosti IPESOFT sa môžu považovať za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a vyvodia sa z nich adekvátne dôsledky v zmysle Zákonníka práce vrátane uvoľnenia z práce.

8.8 Niektoré porušenia Etického kódexu spoločnosti IPESOFT nevylučujú konanie orgánov činných v trestnom konaní v zmysle Trestného zákona a Trestného poriadku.

8.9 Etický kódex spoločnosti IPESOFT neobsahuje a ani nemôže obsiahnuť všetky zákazy, pravidlá alebo predpisy. V prípade akýchkoľvek nejasností o jednotlivých ustanoveniach Etického kódexu spoločnosti IPESOFT alebo záujme zdokonaliť či aktualizovať Etický kódex spoločnosti IPESOFT sa zamestnanci môžu obrátiť na osobu poverenú riešením etických otázok.

Etický kódex spoločnosti IPESOFT nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

ZÁKON Č. 307/2014 Z. Z.
Zároveň, s ohľadom na etický kódex, spoločne bojujeme proti korupcii a nekalým obchodným praktikám. Akýkoľvek podnet či oznámenie protispoločenskej činnosti prijme naše personálne oddelenie.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky spojené s našim Etickým kódexom, neváhajte nás kontaktovať.

Posunieme váš biznis

Náš tím vám rád poskytne potrebné informácie alebo zodpovie akúkoľvek otázku.

Oliver Rovňaník
Manažér kvality
Formulár ste úspešne odoslali. Čoskoro sa vám ozveme.
Oops! Something went wrong while submitting the form.