26.3.24

Digitalizácia v skupine Chemosvit – využitie platformy D2000

Spoločnosť
Chemosvit Group
Začiatok projektu
2021
Implementovaný systém
D2000
Oblasť
Priemysel

Optimalizácia výroby, podpora rozhodovania a efektívnejšie využitie strojov vďaka jedinečnému softvérovému riešeniu.

Skupinu Chemosvit tvoria spoločnosti zaoberajúce sa výrobou a predajom flexibilných fólii, plastov, recyklovaných a polypropylénových vlákien, strojárskych výrobkov a baliacich automatov. Má výrobné závody vo viacerých krajinách Európy a vo svojej oblasti je kľúčovým hráčom na európskom a globálnom trhu. Úspech skupiny je do veľkej miery možné pripísať odbornosti zamestnancov a kontinuálnej snahe inovovať produkty a technológiu. Dôležitou súčasťou inovačných aktivít je kontinuálna modernizácia informačných systémov a digitalizácia procesov.

Proces digitalizácie a implementácie informačných technológií prináša zvyšovanie efektivity výroby, optimalizáciu procesov a lepšie manažérske rozhodnutia na základe informácií v reálnom čase. Všetky spomínané výhody sa následne podieľajú na ekonomických výsledkoch a dlhodobom rozvoji skupiny.

Počiatočná výzva

Súčasťou koncepcie digitalizácie spoločnosti bol aj proces rozšírenia monitoringu a predpisovania výrobno-technických parametrov vybraných oddelení v spoločnosti Chemosvit Folie. V počiatočnom rozsahu išlo o oddelenia hĺbkotlače, flexotlače a laminácie, s termínom realizácie v prvom polroku 2021.

Cieľom bolo efektívnejšie využívať výrobno-technické zariadenia prostredníctvom zjednotenia/konsolidácie vstupných dát a zavedenia auditovaného hmotného a auditovaného technologického toku. Efektívne využitie dát následne umožňuje optimalizovať výrobu prostredníctvom presnejšieho predpisovanie parametrov nutných pre nastavenie výroby.

Dlhodobé inovačné aktivity v oblasti informačných technológií prispeli k získaniu skúsených IT expertov. Interná odbornosť v IT oblasti umožňuje vyvíjať vlastné softvérové riešenia (napríklad aj v podobe vlastného ERP systému Orion) a maximálne tak prispôsobiť systémy interným potrebám.

Zdroj: chemosvitgroup.com

Spoločnosť preto nehľadala iba dodávateľa finálneho softvérového produktu, ktorý je prakticky v rovnakej podobe dodávaný do stoviek priemyselných spoločností na svete, ale odborného partnera pre digitalizáciu, s ktorým by mohli spojiť expertízu a vyvinúť vlastné jedinečné riešenie.

Cieľom spolupráce bola možnosť vykonávať značnú časť prác interne, mať tak proces správy systému viac pod kontrolou a znížiť náklady na správu.

IT odborníci skupiny boli schopní veľmi presne definovať parametre požadovaného systému, ktoré boli dôležité aj pri výbere partnera pre spoluprácu. Medzi parametre patrili napríklad:

 • flexibilita riešenia,
 • zvýšená úžitková hodnota pre užívateľov a manažment,
 • bezpečnosť,
 • spoľahlivosť.

Prečo riešenie od IPESOFTu?

Softvérové riešenia dodávané IPESOFTom sú založené na vlastnej jedinečnej technológií v podobe platformy D2000.

Vlastnosti platformy ako sú napríklad zber a vizualizáciu dát z priemyselných automatov, riadenie technologických procesov, tvorba bilančných nástrojov, prehľadov a možnosť integrácie rôznych doterajších aj nových podnikových systémov vhodne reflektovali na kľúčové parametre spoločnosti spomínané vyššie.

Jedinečná softvérová technológia reálneho času, expertíza zamestnancov IPESOFTu a otvorenosť pri spolupráci umožňujú vyvíjať flexibilné systémy s vysokou pridanou hodnotou presne podľa individuálnych požiadaviek spoločnosti. Keďže ide o vlastné riešenie, IPESOFT priamo ručí za bezpečnosť a spoľahlivosť platformy D2000 a systémov, ktoré sú na nej založené.

Vlastnosti platformy a forma spolupráce medzi Chemosvitom a IPESOFTom zároveň umožnili minimalizovať náklady spojené so správou systému, maximálnym využitím interných zdrojov a expertov skupiny Chemosvit.

Výsledky

Po implementácií systému vyvinutom na platforme D2000 získala spoločnosť rozsiahlu databázu presných dát v reálnom čase. Dáta o hmotnom toku môže v reálnom čase využívať na štatistické a deskriptívne analýzy za účelom optimalizácie rozhodnutí a predpisovania technických parametrov výroby.

Zároveň môže spoločnosť diagnostickými analýzami technologického toku efektívnejšie izolovať jednotlivé informácie, zisťovať príčiny, vykonávať regresné analýzy a data mining a predchádzať tak problémom v budúcnosti.

Neobmedzený archív historických dát spolu s prístupom ku komplexnému množstvu analýz a algoritmov, v spolupráci s ostatnými systémami v spoločnosti umožňujú objaviť trendy a využiť štatistické a heuristické modely simulácie spolu s prvkami umelej inteligencie a machine learningu pre prediktívne modelovanie budúceho vývoja.

Vizualizácia priebehu skutočného odberu elektrickej energie na konkrétnych výrobných
zariadeniach v minútových intervaloch a súčtový graf celkovej spotreby
skupiny strojov /oddelenia v prostredí D2000.Zdroj: chemosvitgroup.com

Pozitívne skúsenosti s platformou D2000 motivujú k zváženiu ďalších inovačných aktivít spojených s implementáciou technológie do ďalších projektov.

„Pripravuje sa možnosť posúdenia a zámeny starších riadiacich systémov PLC a vizualizácii za nové riešenia, ktoré by mohli byť už priamo realizované dodávateľmi v prostredí D2000, bez potreby iných systémov tretích strán.“

napísal Ing. Martin Pitoňák PhD., špecialista technologického rozvoja v spoločnosti Chemosvit a.s. v článku pre podnikové noviny.

Medzi plánované projekty patrí aj inovácia jednotného grafického zobrazenie celého areálu spoločnosti, kde sa podľa pridelených prístupových práv a zvolenej vrstvy zobrazia jednotlivé budovy, poschodia, merače energií a pod. Údaje sa ihneď a prehľadne zobrazia s rôznymi možnosťami spracovania, vrátane exportu do potrebného formátu, ako napríklad XLS.

Ďalším príkladom môže byť aj pilotný projekt aplikujúci princípy IoT a Smart building do správy kancelárskych budov, ktorý umožní lepšie sledovať a optimalizovať náklady spojené so spotrebou energií a zároveň poskytovať zamestnancom vysoký komfort počas celého roku.

Benefity

 • Zjednotenie dát do prehľadných KPI
 • Redukcia nekvality a strát
 • Prevencia porúch
 • Jednotná vizualizácia
 • Archivácia bez obmedzenia
 • Premyslená investičná politika
 • Jednotný spôsob pripájania zariadení
 • Presná evidencia spotreby energie

Popis riešenia

Proces implementácie systému prebieha postupne. Začína zavedením auditovaného hmotného toku, ktorý pozostáva z automatizovaného zberu dát z výrobných zariadení. Systém zbiera technicko-výrobné parametre ako je okamžitá aktivita zariadení, vyrobená a meraná dĺžka, rýchlosť produkcie, automatizované snímanie strihov a pod.

Vďaka auditovanému hmotnému toku systém vytvára presnú 24 hodinovú evidenciu odpracovaného času, použitého materiálu, produkcie aj nekvality. Nové riešenie zároveň umožňuje aj evidenciu minútovej spotreby elektrickej energie. Veľkým prínosom sú aj evidované všetky prerušenia práce, spolu s odôvodnením prerušenia podľa schválených výberových hodnôt.

Prostredníctvom online prepojenia D2000 s ERP Orion dochádza aj k presnej identifikácii a evidencii aktivít zamestnancov vo výrobnom procese. Na základe dát získaných z D2000 systém ORION automaticky v reálnom čase kontroluje celkovú materiálovú bilanciu a blokuje nezhodné výrobné karty.

Ďalším krokom je zavedenie auditovaného technologického toku. Technologické parametre výroby sú počas celej realizácie príkazu zachytávané a dlhodobo archivované. Archivované dáta je možné identifikovať až na jednotlivé kotúče výroby. Systém na základe presného priradenia dát k výrobe umožňuje efektívne vykonávať procesy technologickej kontroly a riadenia produktivity a kvality výroby.

Samostatnou, veľmi náročnou kapitolou projektu digitalizácie je realizácia veľmi špeciálnych meraní, ako je napríklad meranie dĺžky raportov prostredníctvom vizualizácie a výpočtov bez potreby práce externých dodávateľov. Tu dochádza k testovaniu a využívaniu výpočtových štatistických nadstavieb systému D2000 - EDA.

Projekt digitalizácie implementoval centrálnu evidenciu a štandardizáciu názvoslovia meraných bodov. Presné popisy a atribúty meraných bodov sú pripravované a definované samotnými oddeleniami na základe komunikácie pracovníkov údržby a servisu, dokumentácie dodávateľských firiem a servisnej podpory oddelenia ASRTP firmy Strojchem.

Následne sú požadované parametre pridané do D2000 zaškolenými odbornými pracovníkmi skupiny Chemosvit. Tí v spolupráci s konkrétnym výrobným a technologickým oddelením realizujú jeho požiadavky na presnosť a dobu archivácie výrobno-technických parametrov. Pôvodné signály sú v plnom rozsahu neustále dostupné pre potreby údržby zariadenia.

Z hľadiska integrácie systému je výhodou už realizovaná možnosť online prepojenia na fakturačné aj bilančné merače elektrickej energie, čím sa dosiahla možnosť presne evidovať spotrebu energií na konkrétny stroj a výrobný príkaz. Pre niektoré stroje je už možné vytvárať aj predikčné modely spotreby.

Zdroj: chemosvitgroup.com

Všetky spomínané funkcie spoločne umožňujú úspešné prepojenie dát z PLC zariadení, ich konsolidáciu a združenie do jasných KPI. Otvorenosť platformy D2000 spolu s expertízou IT zamestnancov umožňujú prepájať jednotnú databázu parametrov s inými systémami aplikovanými v spoločnosti a vytvárať jedinečné aplikácie s vysokou pridanou hodnotou.

Príkladom môže byť aplikácia monitorovania a riadenia výkonu práce využívaná vo vybraných oddeleniach skupiny. Aplikácia denne monitoruje vykonanú prácu a na základe získaných údajov vyhodnocuje efektivitu práce v reálnom čase. Jasný prehľad o efektívnosti práce motivuje zamestnancov, odhaľuje oblasti pre optimalizáciu a umožňuje prijímať informovanejšie manažérske rozhodnutia.

Systém D2000 je už nasadený aj v novej oblasti - náhrada starších nekompatibilných vizualizácií chodu rôznych zariadení jednotnou platformou so zvýšenou bezpečnosťou.

Záver

Projekt digitalizácie v podobe rozširovania monitoringu a predpisovania výrobno-technických parametrov spojil expertov zo skupiny Chemosvit a spoločnosti IPESOFT. Jedinečná technológia v podobe flexibilnej platformy D2000 vhodne reflektovala potreby skupiny a umožnila im plne využiť vlastné skúsenosti a kvalifikovaných odborníkov.

Vyvinutý systém sa stal dôležitou súčasťou informačnej infraštruktúry a v kombinácií s ostatnými systémami umožnil optimalizovať výrobu, prijímať lepšie rozhodnutia a zefektívniť využitie výrobných zdrojov.

O IPESOFTE

IPESOFT je popredným dodávateľom komplexných softvérových riešení reálneho času. Zameriava sa na oblasti energetiky, dopravy a priemyslu. Na základe takmer 30 ročnej histórie spája kvalifikovaných expertov z oblastí IT a priemyslu. Platforma D2000 vyvinutá spoločnosťou IPESOFT predstavuje jedinečnú softvérovú technológiu určenú pre zber, spracovanie a vizualizáciu priemyselných dát v reálnom čase. Platforma ponúka flexibilný nástroj pre tvorbu komplexných priemyselných aplikácií presne podľa potrieb konkrétneho partnera.

Succes stories