Referencie

ElSrbije.png

 

Zákazník: Elektroprivreda Srbije
Názov projektu: Informačný systém na podporu predaja elektrickej energie
Popis projektu: Informačný systém na podporu obchodovania s komoditami, najmä s elektrickou energiou, a riadenie rizík v oblasti financií pre najväčšieho producenta a dodávateľa elektrickej energie v Srbskej republike.
Rok realizácie: 2014 – 2015

 

Ktzh.png

 

Zákazník: Kazakhstan Temir Zholy
Zmluvný partner: HP (Hewlett-Packard (K) LLP)
Názov projektu: IPESOFT REMS – Railway Energy Management System
Popis projektu: Komplexné riešenie na riadenie efektivity a optimalizáciu nákladov železničného prepravcu na energie a palivá. Umožňuje detailné plánovanie, sledovanie, riadenie a optimalizáciu spotreby a nákupu trakčných energií v podmienkach železničného prepravcu. Má funkciu obchodno-energetického dispečingu.
Rok realizácie: 2012 – 2025

 

E2.png

 

Zákazník: Energie2, a. s.
Názov projektu: Systém pre podporu obchodu s elektrinou a plynom pre Slovensko a Českú republiku
Popis projektu: Dodanie, inštalácia a parametrizácia licencií základného a aplikačného softvérového vybavenia za účelom informačnej podpory pre obchodovanie s elektrinou a plynom na liberalizovanom trhu v oblasti správy koncových zákazníkov.
Rok realizácie: 2012 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

 SE.png

 

Zákazník: Slovenské elektrárne, a. s. – závod Elektrárne Nováky (ENO)
Objednávateľ: Procesná automatizácia a. s. Košice
Názov projektu: Automatizácia centrálnych síl a odberov popola blokov 1 a 2 ENO B, Časť Elektro, Meranie a regulácia, Automatizovaný systém riadenia
Popis projektu: Dodávka a inštalácia technického a programového vybavenia umožňujúceho automatizovaný zber meraných hodnôt, ich uchovanie a zobrazenie pre potreby dispečerského dohľadu. Existujúce aplikácie boli integrované do zjednotenej aplikácie IPESOFT D2000®, ktorá umožnila rozšírenie o ďalšie technologické celky.
Rok realizácie: 2011 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

 Stefe.png

 

Zákazník: STEFE SK, a. s.
Názov projektu: Vytvorenie centrálneho dátového skladu energetických údajov a zavedenie informačného systému pre podporu rozhodovania na základe energetických bilancií
Popis projektu: Implementácia centrálneho dátového skladu, podpora pre zadávanie ručných vstupov, podpora pre všetky prvky rozvodov centrálneho zásobovania teplom, základná validácia údajov, bilancovanie energií a tepla, plánovanie nákupu energií, príprava fakturačných podkladov.
Rok realizácie: 2011 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

 elgas.png

 

Zákazník: ELGAS, s. r. o. (člen skupiny GGE)
Názov projektu: Informačný systém pre podporu plánovania, výroby, spotreby a obchodu s energiami
Popis projektu: Plánovanie a riadenie výroby na paroplynovom cykle v Považskej Bystrici, komplexná podpora pre poskytovanie podporných služieb pre SEPS a. s., veľkoobchod s elektrinou a plynom, maloobchod s elektrinou a plynom.
Rok realizácie: 2011 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

SE.png

 

Zákazník: Slovenské elektrárne, a. s.
Názov projektu: Výmena serverov a náhrada aplikačnej platformy Siemens Sinaut Spectrum
Popis projektu: Výmena existujúceho hardvéru riadiaceho informačného systému (RIS) tvoreného platformou Alpha DS25, za platformu Itanium rx6600. Náhrada modulov pre riadenie bilančnej oblasti AGC/ED – nové riešenie bolo realizované priamo funkciami aplikačného servera IPESOFT D2000®, ktorý je bázovou technológiou systému RIS.
Rok realizácie: 2011

 

 Slnf.png

 

Zákazník: Slovnaft, a. s.
Názov projektu: Rozdelenie energetického a obchodného dispečingu
Popis projektu: Sústava navzájom integrovaných subsystémov orientovaných na špecifické úlohy jednotlivých útvarov podieľajúcich sa na plánovaní a príprave prevádzky energetiky, zabezpečovaní nákupu a predaja energie tak, aby bol dodržaný plán a minimalizovaná odchýlka.
Rok realizácie: 2009 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

ZSSK.png

 

Zákazník: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Názov projektu: Trading and Energy Management System
Popis projektu: Systém podporuje riadenie energetiky a optimalizuje spotrebu energií a obchodovanie s energiou.
Rok realizácie: 2008 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

Slovintegra.png

 

Zákazník: Slovintegra Energy, s. r. o.
Názov projektu: IPESOFT ROVE – Riadenie obchodu a výroby elektriny v podmienkach liberalizovaného trhu s elektrinou
Popis projektu: Príprava prevádzky a riadenie výroby elektriny vo väzbe na poskytovanie podporných služieb na zdroji v Leviciach v priemyselnom parku Géňa. Vyhodnotenie prevádzky zdroja. Modul pre obchodovanie s elektrinou.
Rok realizácie: 2007 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

ZSR

 

Zákazník: Železnice Slovenskej republiky
Názov projektu: Trading and Energy Management System
Popis projektu: Systém podporuje riadenie energetiky a optimalizuje spotrebu energií a obchodovanie s energiou.
Rok realizácie: 2006 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

SE.png

 

Zákazník: Slovenské elektrárne, a. s.
Názov projektu: Riadiaci systém výrobného dispečingu elektrární
Popis projektu: Systém postavený na báze aplikačných serverov reálneho času IPESOFT D2000® v prostredí OpenVMS na platforme Alpha DS25 (neskôr migrovaný do HP-UX na Itanium). Väzby a komunikácie na terminály, obchodný dispečing, plánovanie výroby a meteringové centrály.
Rok realizácie: 2005 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

 

SE.png

 

Zákazník: Slovenské elektrárne, a. s. – závod Elektrárne Vojany (EVO)
Objednávateľ: ABB s. r. o.
Názov projektu: Automatizovaný systém riadenia výrobného procesu v EVO (RTIS ROVE)
Popis projektu: Dodávka a inštalácia programového vybavenia centrál ASRVP EVO, dodávka a inštalácia aplikačného modulu Bilancie TE, systémová podpora pri inštalácii a integrácii ASRVP do prostredia IS/IT EVO, implementácia a parametrizácia aplikačného modulu Energetické bilancie TE, systémová podpora pri implementácii aplikačného modulu Technologické informácie.
Rok realizácie: 2005 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

 Slnf.png

 

Zákazník: Slovnaft, a. s.
Názov projektu: Trading and Energy Management System
Popis projektu: Energetický dátový sklad (elektrina, para, voda, plyn), komplexné monitorovanie výroby a spotreby energie, vizualizácia, analýza a podpora pre obchodovanie s energiami.
Rok realizácie: 2004 – 2007

 

 Teko.png
Zákazník: TEKO, a. s. – Tepláreň Košice
Názov projektu: Riadenie obchodu a výroby elektriny v TEKO, a. s. v podmienkach liberalizovaného trhu s potrebnými nadväznými úpravami zariadení
Popis projektu: Príprava prevádzky a riadenie výroby elektriny vo väzbe na poskytovanie podporných služieb v podmienkach teplárne. Vyhodnotenie prevádzky zdroja. Modul pre obchodovanie s elektrinou.
Rok realizácie: 2004 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

Eustream.png

 

Zákazník: eustream, a. s.
Názov projektu: Riadiaci systém tranzitného plynárskeho dispečingu
Popis projektu: Systém postavený na báze aplikačného servera reálneho času IPESOFT D2000® v prostredí OpenVMS na platforme Alpha. Riadiaci systém má aktívne väzby na spolupracujúce manažérsko-technologické a ekonomické systémy spoločnosti eustream.
Rok realizácie: 2003 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

 

JM.png

 

Zákazník: Johns Manville Slovakia, a. s.
Popis projektu: Realizácia projektu komplexného riešenia MES (Manufacturing Execution System)
Rok realizácie: 1999 (spolupráca doposiaľ pretrváva)

Topics: referencie

Za IPESOFT pre Vás napísal

Boris Čonto

Boris Čonto

e-mail: boris.conto@ipesoft.com