Používateľské rozhranie

Grafy

Grafy sú objekty systému D2000, ktoré umožňujú graficky zobrazovať časový priebeh hodnôt monitorovaných veličín, alebo vývoj hodnôt monitorovaných veličín v čase vo forme grafických priebehov .Hodnoty, ktoré sa vykresľujú do grafu sú buď vyberané z archívu historických hodnôt, alebo sú zakreslované priebežne, tak ako ich systém získava od ostatných procesov.

 

Grafy sa používajú na:

  • zobrazovanie priebehu nameraných hodnôt vo vzťahu k časovej osi,
  • porovnanie priebehov z viacerých meracích miest,
  • odpočet nameraných hodnôt zo zobrazených grafických priebehov,
  • sledovanie vývoja hodnôt zvolených veličín v reálnom čase.

V nasledujúcich ukážkach založíme hodnotu, ktorú znázorníme aj v grafickom prevedení.

 

Obsah

 

Vytvorenie Počítaného bodu

 

Počítaný bod je objekt, ktorý v systéme získava hodnotu na základe definovaného výrazu (rovnice). Správcom počítaného bodu je proces výpočtov - SELF.CLC.

Počítaný bod sa používa na ovládanie výstupných bodov, výpočet odvodených hodnôt, na zobrazenie v schémach a grafoch, na archivovanie , pre vznik a zánik alarmov atď..

Otvoríme si CNF a založíme si počítaný bod.

 

 

 

 

Po založení počítaného bodu v CNF si otvoríme GREDIT, kde si založíme novú schému, v ktorej pripojíme vytvorený počítaný bod.

Daný bod pripojíme pomocou pripojenia objektu.

 

 

 

 

Zobrazenie bodu v grafe

Po založení bodu a následnom zobrazení si ideme zobraziť bod v grafe. Graf je typický tým, že sa zakladá a edituje v HI prostredí. V Grafe sa môžu znázorniť viacero bodov naraz a porovnávať hodnoty zobrazovaných bodov. Každému bodu v grafe sa dajú priradiť rôzne nastavenia .

Konfigurácia grafu:

Parametre - nastavenie základných parametrov grafu - popis, časové parametre a vypnutie/zapnutie jednotlivých častí grafu

Objekty - konfigurácia jednotlivých objektov zobrazených v grafe. Táto časť umožňuje výber objektov, ktoré v systéme D2000 nadobúdajú hodnoty (počítané body, merané body,...), priradenie danému bodu farbu, hrúbku, typ čiary atď..

Osi - konfigurácia parametrovosí použitých v grafe

Farby - možnosť predefinovať globálne nastavenie farieb jednotlivých časti grafu

Logické skupiny - pripradenie grafu do logických skupín

 

Otvoríme si HI-čko, v ktorom si založíme graf.

 

 

 

 

 

Vloženie grafu do schémy

Po založení grafu v HI prostredí si ho ideme vložiť do schémy S.Sekunda. Otvoríme si schému v GREDITE, kde sa nachádza objekt typu Graf. Objektu pripojíme vytvorený graf.

 

 

 

 

 

 

Ukážka grafu na funkciu Sinus

Podobne ako sa vytvoril Počítaný bod P.Sekunda budeme postupovať pri zakladaní bodu P.Sinus. V danom príklade použijeme aj P.sekundu, ktorú sme si vytvorili v predchádzajúcich videách.

Keďže počítaný bod je založený na výraze použijeme výraz na výpočet sínusu:

60*(%Sin(6*P.Sekunda)+1)/2

Daný výraz spôsobí zmenu Sekundy na Sinus:

 

2018-01-19_101859.png

 

Otvoríme si CNF a vytvoríme počítaný bod P.Sinus, v ktorom použijeme výraz uvedený vyššie. Po založení bodu si ho zobrazíme v grafe.

 

 

 

 

 

Založenie sinus graf v HI

Po vytvorení bodu P.Sinus si ho znázorníme v grafe podobným postupom ako pri zakladaní grafu pre bod P.Sekunda.
 
 

 

 

Zobrazenie sekundy a sinusu v grafe

 
V nasledujúcej ukáže si zobrazíme dva počítané body v jednom grafe. V Grafe je možnosť si určiť aj časový integrál tzn. vybrať si určitý čas (dátum) na zobrazenie hodnôt. Súčasťou grafu je aj ukazovadlo, ktoré ukazuje hodnotu bodu a slúži aj na priblíženie časovej osi.
 
2018-01-19_103409.png
 

Topics: pouzivatelske-rozhranie

Za IPESOFT pre Vás napísal

Boris Čonto

Boris Čonto

e-mail: boris.conto@ipesoft.com