Architektúra

Jednotlivé funkčné vlastnosti systému IPESOFT D2000® sú členené do funkčne orientovaných procesov v dvoch hlavných kategóriách:

Procesy IPESOFT D2000® aplikačného servera

Procesy interakcie s používateľom

 

 

IPESOFT D2000® Kernel

 • Centrálny proces systému IPESOFT D2000® – konfiguračná, dátová a koordinačná báza systému IPESOFT D2000®
 • Správa systémových objektov – vytváranie, aktualizácia stavov a hodnôt, udržiavanie väzieb medzi objektami v DODM
 • Asynchrónna distribúcia real-time hodnôt jednotlivým procesom systému IPESOFT D2000®
 • Monitorovanie chodu systému a významných zásahov obsluhy do systému
 • Správa systémovej konfiguračnej databázy
 • Správa systémovej monitorovacej databázy
 • Štartovanie a zastavovanie procesov systému IPESOFT D2000®, dohľad nad funkčnosťou softvérových komponentov systému (WatchDog)
 • Riadenie komunikácie medzi procesmi (message-queuing)
 • Riadenie záťaže paralelných procesov (load-balancing)
 • Synchronizácia údajov so standby serverom, HOT/STDBY Failover arbiter
 • Riadenie používateľských prístupov prostredníctvom hierarchie rolí

 

IPESOFT D2000® Kom

 • 3-úrovňová architektúra komunikácie: meraný bod, stanica, linka
 • Otvorenosť voči zariadeniam na procesnej úrovni riadenia
 • Implementovaných viac ako 80 komunikačných protokolov (IEC 60870-5-101/104, OPC client/server, OPC UA, MODBUS, PROFIBUS, TASE.2, Simatic S7, BACnet atď.)
 • Podporuje neobmedzený počet paralelných protokolov a pripojených systémov, umožňuje komunikáciu cez viacnásobný sériový port
 • Otvorené komunikačné rozhranie umožňuje jednoduché doplnenie komunikačných protokolov implementáciou DLL/C, C++ knižnice nad rozhraním IPESOFT D2000® KOM-API
 • Konverzia, filtrácia, deadbanding a definovanie náhradných hodnôt umožňuje efektívne predspracovanie vstupných údajov s možnosťou definovania náhradných hodnôt v prípade výpadku komunikácie
 • Zmena konfigurácie komunikačných objektov on-line za chodu
 • Podporuje protokoly s časovou značkou, zabezpečuje časovú synchronizáciu
 • Podporuje metodiku spätného dočítania údajov po výpadku a obnovení komunikácie
 • Podporuje redundantnú komunikáciu na úrovni komunikačných liniek aj RTU staníc

 

IPESOFT D2000® Alarm

 • 5-stavová logika alarmov (Normal, Alarm, Kvitovaný/Potvrdený, Nekvitovaný/Nepotvrdený, Blokovaný)
 • Archivovanie alarmov, štruktúrovaný pohľad na jednotlivé alarmy
 • Kritické a nekritické alarmy, priority alarmov, kategórie
 • Akcie spúšťané na zmenu stavu alarmu
 • Prístup k alarmom je riadený na základe používateľských práv
 • Prezentácia alarmov a notifikácií v rôznych formách: akusticky a vizuálne na konzole operátora, zaslaním SMS alebo e-mailu

 

IPESOFT D2000® Calc

 • Matematické spracovanie výrazov a rovníc v reálnom čase (automatický výpočet na zmenu vstupnej hodnoty, periodické výpočty)
 • Podpora množstva matematických a účelových funkcií a výrazov, konverzií a pod.
 • Kaskádovanie výpočtov
 • Hromadné výpočty nad štruktúrovanými údajmi

 

IPESOFT D2000® Archív

 • Využíva relačnú SQL databázu - PostgreSQL, Oracle, Sybase, MsSql a iné
 • Základný objekt sa nazýva archívny objekt. Jeho úlohou je archivovať hodnoty ľubovoľného objektu (meraného bodu, počítaného bodu, alarmu atď.)
 • Každý archívny objekt má osobitne definované parametre ukladania a hĺbku archivácie
 • Hodnoty archívneho objektu sú prístupné všetkým používateľom
 • IPESOFT D2000® Archív podporuje štyri typy archívov:
  • Primárny archív – archivácia zmenových hodnôt, periodická archivácia hodnôt v ľubovoľných periódach
  • Štatistický archív – periodická aplikácia štatistických a bilančných funkcií nad údajmi v zdrojovom archíve (vážený priemer, integrál atď.). Zdrojovým archívom môže byť ľubovolný typ archívu.
  • Vypočítaný archív - zmenová alebo periodická archivácia hodnôt vypočítaných zo zdrojových archívov pomocou matematických výrazov s rovnakou syntaxou ako používa D2000® Calc
  • Skriptom plnený archív - archív plnený iba zo skriptu z procesu D2000® Event
 • Trezor – časovo neobmedzená archivácia v SQL databázach, dlhodobý archív hodnôt na externom zálohovacom médiu alebo na NAS/SAN
 • Podpora analýzy a spracovania dát externými nástrojmi MS Excel (pomocou rozhrania IPESOFT D2000® XLS Workbook)
 • Podpora spracovania oneskorených údajov v IPESOFT D2000® Archíve tak, že sú spätne prepočítané všetky závislé hodnoty v štatistických a vypočítaných archívoch
 • Automatická synchronizácia hodnôt medzi redundantnými archívmi
 • Podpora rozdelenia záťaže medzi paralelne pracujúcimi redundantnými archívmi (load-balancing)
 • Hromadná archivácia štruktúrovaných údajov
 • Vnútorná paralelizácia práce archívu na viacerých taskoch (multi-read a multi-write archívy)
 • Implementácia pokročilej vyrovnávacej pamäte s cieľom minimalizovať záťaž databázy a zvýšiť rýchlosť pri čítaní (izochrónna cache archívu)

 

 

IPESOFT D2000® Event

 • Vlastný real-time skriptovací jazyk ESL (vzdialené volania procedúr, štandardné vyjadrovacie prostriedky)
 • Podpora jazyka JAVA a integrácia s JVM
 • Štart skriptu na udalosť alebo periodicky (milisekundy až dni)
 • Paralelné spracovanie udalostí
 • Užívateľská možnosť ladenia skriptov za úplného behu systému (debugger)
 • Integrované knižnice na prácu s XML, knižnice pre súborové operácie atď.
 • Integrované knižnice na prácu s relačnými databázami (ODBC, OCI)
 • Možnosť použitia externých knižníc DLL (C/C++, Ada95)
 • Podpora skriptovania na strane servera (riadenie technológie) aj klienta (aplikačné formuláre)

 

 

IPESOFT D2000® HI

 • Human Interface – konzola operátora (hrubý klient)
 • Zobrazovanie údajov systému pomocou grafického rozhrania GUI operačného systému
  • Zobrazovanie grafických schém
   • Počet grafických objektov (statických aj dynamických) nie je obmedzený limitom, len rozlíšením displeja a výkonom pracovnej stanice
  • Zobrazovanie hodnôt a stavov objektov (meraných a počítaných bodov, staníc, liniek, alarmov) v grafickej a číselnej forme
  • Povelovanie, ovládanie výstupných objektov: digitálne výstupy analógové a celočíselné výstupy, stanice, časové výstupy
  • Zobrazovanie grafov a živých trendov
   • Časová hĺbka grafov a trendov nie je staticky obmedzená, je daná len dostupnosťou údajov v SQL databáze
   • Maximálny počet priebehov v jednom grafe je 20
  • Zobrazovanie grafických reportov
  • Prezeranie archivovaných hodnôt
  • Prezeranie monitorovaných dát systému
  • Ovládanie alarmov (potvrdzovanie, blokovanie, odblokovanie)
 • Podpora funkcií zooming, panning, decluttering
 • Podpora zobrazenia historických údajov v grafických schémach (snapshots)
 • Automatické prispôsobenie zobrazení pre rôzne rozlíšenia obrazovky
 • Export hodnôt meraní v štandardných formátoch (XML, CSV, TXT, Clipboard)
 • Podpora veľkoplošných zobrazovacích zariadení

 

IPESOFT D2000® TCL

 • Webové rozhranie k real-time systému
 • Technológia postavená na štandardoch Java 6 (AJAX, GWT)
 • Prezentácia schém a údajov v reálnom čase na zmenovom princípe (živé schémy)
 • Spoločná konfigurácia objektov pre hrubý klient (IPESOFT D2000® HI) a tenký klient (IPESOFT D2000® TCL)
 • Zachovanie plnej funkcionality hrubého klienta
 • Podpora zobrazovania historických hodnôt a ich aktualizácie v grafe
 • Podpora prehliadačov Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome
 • Radenie bezpečnosti prístupu k údajom v SCADA

 

IPESOFT D2000® CNF

 • Konfigurácia objektov systému IPESOFT D2000® (merané body, archívy, alarmy, výpočty atď.)
 • Editácia skriptov pre stranu servera
 • Hromadné zmeny vlastností objektov
 • Import, export konfigurácie (XML, XLS)
 • Správa používateľských rolí
 • Konfigurácia on-line za plného chodu systému
 • Zobrazenie histórie konfiguračných zmien

 

IPESOFT D2000® GR

 • Vytváranie grafickej prezentácie – schém (vektorová grafika)
  • Grafické elementy (čiary, 2D prvky, 3D prvky)
  • Bitmapy, JPG, PNG
  • Pripájanie real-time objektov
  • Real-time objekty ovplyvňujú rôzne vizuálne aspekty grafického objektu (veľkosť, farbu, tvar, polohu)
  • Textové štýly
  • Zobrazovacie palety
  • Podpora vrstiev (multi-layer)
 • Editácia skriptov pre stranu klienta (aplikačné formuláre)
  • Podpora relačných databáz
  • Podpora štandardných ovládacích prvkov Windows (button, check box, list view, tree view atď.)
 • On-line konfigurácia za plného chodu systému
 • Export/import zobrazení vo formáte DXF
 • Rovnaká konfigurácia schém pre hrubého aj tenkého klienta

 

IPESOFT D2000® WBK

 • Add-in do MS Excel pre prístup k údajom systému IPESOFT D2000®
 • Prístup k archívnym hodnotám z IPESOFT D2000® Archív
 • Funkcie agregovaných výpočtov nad archívnymi údajmi

Topics: architektura

Za IPESOFT pre Vás napísal

Boris Čonto

Boris Čonto

e-mail: boris.conto@ipesoft.com