Vývoj telemetrického systému pre diaľkové meranie spotreby energie v železničnej doprave ako súčasť inovačnej expanzie spoločnosti IPESOFT spol. s r.o.


 

 

Názov projektu

Vývoj telemetrického systému pre diaľkové meranie spotreby energie v železničnej doprave ako súčasť inovačnej expanzie spoločnosti IPESOFT spol. s r.o.

Názov a sídlo prijímateľa

IPESOFT, spol. s r.o.

Bytčická 2
01001 Žilina

Miesto realizácie projektu

SR/ Žilinský kraj/ Žilina

Financovanie projektu

COV

1 224 206,52 €

NFP

798 828,38 €

VZ

425 378,14 €

Detail projektu na www.itms2014.sk

https://www.itms2014.sk/projekt?id=5e0aaa3f-7268-43c4-8624-59501a27f14e

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Stručný opis projektu

Spoločnosť IPESOFT spol. s r.o.  je jedným z popredných dodávateľov komplexných IT riešení pre energetiku a priemyselné podniky. Okrem iných softvérových produktov naša spoločnosť vyvinula softvérový produkt REMS (Railway Energy Management System). Ten je zameraný na detailné plánovanie, sledovanie, riadenie a optimalizáciu spotreby a nákupu trakčných energií v podmienkach železničnej dopravy. REMS je určený na prevádzku v prostredí železničných spoločností, ktorým pomáha zvyšovať energetickú efektívnosť a znižovať celkové náklady na energie. Systém REMS tiež pomáha znižovať emisie produkované v železničnej doprave a prispieva tak k naplneniu cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Základným predpokladom pre prevádzku systému REMS je vybavenie HDV telemetrickými systémami pre meranie a diaľkový prenos údajov o spotrebe energií (elektrina alebo nafta).

Obrázok č.1 - Základný princíp REMS

 

Naša spoločnosť zúročila efektivitu a nápaditosť, spojila tím odborníkov a rozhodla sa využiť možnosť získať finančné prostriedky z Európskej únie na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. V spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žilne sme vytvorili unikátny projekt - Vývoj telemetrického systému pre diaľkové meranie spotreby energie v železničnej doprave ako súčasť inovačnej expanzie spoločnosti IPESOFT spol. s r.o. (LOCOBOX). S realizáciou projektu sme začali v apríli 2020 a plánovaný termín ukončenia je máj 2022.

 

Cieľom projektu je vývoj univerzálneho telemetrického systému s flexibilným dizajnom, ktorý by umožňoval inštaláciu na HDV rôznych výrobcov, rôznych typových radov a stupňov modernizácie. Flexibilita systému by mala navyše umožňovať inštaláciu na elektrické aj dieselové HDV, čo je nevyhnutná podmienka pre vytvorenie funkčného centralizovaného systému pre energetický manažment železničnej dopravy.

 

Pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu budú realizované tri hlavné aktivity:

  1. Priemyselný výskum, kde na základe preverenia vzájomnej kompatibility meracích zariadení bude navrhnutá „optimálna HW zostava“ telemetrického meracieho systému HDV elektro/diesel.
  2. Experimentálny vývoj, ktorého výstupom bude vyrobený prototyp certifikovaného telemetrického meracieho systému.
  3. Realizácia inovačnej časti, ktorej úlohou bude zavedenie vyvinutého produktu telemetrického meracieho systému do produkčnej praxe.

Telemetrický systém bude tvorený sústavou meracích, komunikačných a riadiacich zariadení a je určený na inštaláciu na HDV (Obrázok č.2). Bude zabezpečovať zber, predspracovanie a uchovávanie prevádzkových údajov z lokomotívy a bezpečný obojsmerný prenos údajov medzi lokomotívou a centrálnym systémom (REMS). Pôjde najmä o údaje o spotrebe trakčnej alebo netrakčnej energie behom jazdy HDV, o polohe na trati, rýchlosti, režime jazdy a iných prevádzkových parametrov lokomotívy. Súčasťou systému bude palubný displej, ktorý bude informovať rušňovodiča o spotrebe energie a bude poskytovať odporučenia pre efektívnu jazdu. Odporučenia budú generované centrálnym systémom na základe zohľadnenia širokého spektra informácií o režime jazdy, plánovanom grafikone a celkovej dopravnej situácii.  Palubný displej bude navyše vybavený dotykovými tlačidlami a bude zabezpečovať zber doplnkových údajov zadávaných rušňovodičom.

 

Obrázok č.2 - Základná koncepcia riešenia LocoBoxu

 

Unikátnosť navrhovaného riešenia teda spočíva v možnosti vybudovať komplexný systém pre energetický manažment železničnej spoločnosti, ktorý bude zahrňovať všetky typy trakčných energií (elektrina aj diesel) a ktorý bude zjednocovať zber dát z lokomotív rôznych výrobcov a rôznych typových radov. Navrhované riešenie je unikátne aj z hľadiska komplexnosti poskytovaných informácií, pretože umožňuje monitorovať a riadiť spotrebu energie vo väzbe na ďalšie podporné informácie vyhodnocované systémom, ako sú poloha lokomotívy na trati, jazdný režim, plánovaný grafikon, hmotnosť a zloženie vlaku, počet vagónov a pod.

 

Projekt umožní interakciu už vyvinutého softvéru s novým hardvérom, čo bude predstavovať úplne nový inovačný aspekt pre zákazníka, ktorý získa komplexný produkt v podobe meracieho systému s plnou integráciou na dostupné softvérového riešenie. Zvýši sa užívateľský komfort pre zákazníka, ale zároveň uvedené riešenie predstavuje vysoký nárast pridanej hodnoty aj pre samotnú spoločnosť IPESOFT spol. s.r.o. a to aktívnym vstupom do segmentu výrobcov technologických zariadení pre železničný priemysel. Z pohľadu zákazníka sa pridaná hodnota prejaví aj vo výške úspor, ktoré môžu predstavovať cca. 5 – 15 % z palivovo-energetických nákladov pre železničných dopravcov, čím je návratnosť produktu približne 2-3 roky. Ďalším z prínosov je spoločensko-environmentálna pridaná hodnota, ktorá sa prejaví v znížení spotreby paliva a znížení množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia.

Topics: Napísali sme, Doprava, News

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com