Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

 

image-png

 

 

Názov projektu

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

Názov a sídlo prijímateľa

IPESOFT, spol. s r.o.

Bytčická 2
01001 Žilina

Miesto realizácie projektu

SR/ Žilinský kraj/ Žilina

Financovanie projektu

COV

2 371 475,47 €

NFP

1 587 227,05 €

VZ

   784 248,42 €

Detail projektu na www.itms2014.sk

https://www.itms2014.sk/projekt?id=76b69a9b-37d2-48a1-9188-68475fa7095b

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

 

Nádorové ochorenia predstavujú obrovskú záťaž pre každú krajinu, nielen v oblasti socioekonomických, ale aj hospodárskych ukazovateľov. Viacerým krajinám tiež chýba objektívna identifikácia počtu nádorových ochorení a databázy údajov relevantných k týmto ochoreniam. Podobne je na tom aj Slovensko. Nielenže zastáva prvé miesta vo výskyte nádorových ochorení (najmä CRC), ale absentuje mu aj racionálny systém dát k týmto ochoreniam (v minulosti fungoval Národný onkologický register, avšak ten teraz nie je aktuálny), resp. niektoré dáta nie sú k vybraným ochoreniam dostupné. SR sa začala aktivizovať v spôsobe manažmentu pacientov s nádorovými ochoreniami. MZ SR vypracovalo národný onkologický program, ktorý podporuje skríning, včasnú diagnostiku a personalizovanú terapiu nádorových ochorení. Nové biomarkery pre včasnú diagnostiku, predikciu a prognózu nádorových ochorení sú veľmi dôležitým článkom na trhu s diagnostickými testami ako aj na trhu vývoja špecifických terapeutických produktov (liekov). Použitie biomarkerov na skríning, diagnostiku, monitorovanie a optimalizáciu liečby má veľmi vysoký potenciál v zlepšení komplexného manažmentu nádorových ochorení. Sú to kľúčové identifikátory vo všetkých štádia ochorenia a ich validácia (nielen laboratórna, ale aj klinická) je nesmierne náročná (či už z hľadiska realizácie ale aj z finančného hľadiska).

 

Projekt je realizovaný konzorciom partnerov integrujúcich subjekty z oblasti medicíny, subjekty s technickým zameraním ako aj so zameraním na sociológiu. Ambíciou konzorcia je identifikovať panely vybraných biomarkerov, validovať ich, overiť ich reálnu použiteľnosť a požiadať o súhlas so zavedením do klinickej praxe. Takýto prístup je oveľa komplikovanejší ako identifikácia a využívanie jedného biomarkera. Panely biomarkerov, ktoré majú byť výstupom projektu v spojení s komplexným návrhom hodnotenia s využitím IT a s predikovaním spoločenských a hospodárskoekonomických dopadov po ich zavedení do klinickej praxe predstavujú unikátny výsledok, ktorý sa dá dosiahnuť len v silnom konzorciu partnerov.

 

Spoločnosť IPESOFT spol. s r.o. je jedným z technických partnerov projektu a je popredným dodávateľov komplexných IT riešení. Jej úlohou a cieľom v konzorciu riešiteľov projektu je návrh a realizácia aplikačného prostredia pre manažment onkologických pacientov. Pre realizáciu tohto cieľa budú zrealizované nasledovné aktivity:

  1. Navrhnúť vhodnú SW a HW architektúru aplikačného servera pre účely zberu dát v rámci manažmentu starostlivosti o onkologického pacienta. Navrhnúť prezentačnú a riadiacu vrstvu aplikačného servera pre správu s dátami.

V rámci tejto aktivity bude zrealizovaný zber, validácia a archivácia diagnostických dát. Následne budú získané dáta analyzované s cieľom identifikovať príslušné dátové toky, komunikačné protokoly a navrhnúť procesu čistenia a validácie dát ako aj vhodné metódy spracovania týchto dát v reálnom čase pre potrebu ich ďalšieho spracovania a archivácie.

  1. Realizovať aplikačné prostredie t.j. SW aplikáciu pre manažment onkologických pacientov

Cieľom tejto aktivity je zrealizovať vhodnú SW a HW architektúru aplikačného servera pre účely zberu dát v rámci manažmentu starostlivosti o onkologického pacienta ako aj zrealizovať prezentačnú a riadiacu vrstvu aplikačného servera pre správu dát podľa požiadaviek ostatných partnerov projektu.

 

Kľúčovou úlohou IPESOFT spol. s r.o.  je zabezpečiť príslušnú technologickú podporu pre projekt: zabezpečiť zber, spracovanie, validovanie a archiváciu dát ako aj vytvoriť vhodnú HW a SW infraštruktúru pre prezentovanie a vyhodnocovanie zozbierané dát vhodnými spôsobmi a metódami.

 

Po finančnej stránke je projekt realizovaný s pomocou finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OPII v kombinácií s vlastnými prostriedkami prijímateľa a partnerov projektu.

 

Projekt je realizovaný v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) v oblasti podpory dlhodobého strategického výskumu v doméne „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“. S ohľadom na aktuálne posilnenie podpory investícií a vedecko-výskumných aktivít v oblasti zdravotníctva má projekt silný potenciál využiteľnosti v oblasti zdravotníctva a biotechnológií s úzkym prepojením na prax prostredníctvom subjektov zabezpečujúcim primárnu zdravotnícku starostlivosť. Projekt sa viaže k hlavnému a vedľajšiemu trendu v produktovej línií „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“.

 

Spoločnosť IPESOFT spol. s r.o. pôsobí primárne v oblastiach zameraných na počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby v oblastiach energetiky, dopravy a riadenia výroby. Projekt je zameraný na vývoj SW platformy pre manažment onkologických pacientov ako produktu v oblasti IKT , ktorého účelom je priemyselný výskum a experimentálny vývoj softvéru príslušnej HW a SW aplikácie ako aj zabezpečenie potrebného HW vybavenia.

 

Popis aktuálnej situácie na projekte:

 

Aktuálne sa realizujú činnosť plánované pre aktivitu návrhu vhodnej SW a HW architektúry aplikačného servera pre účely zberu dát v rámci manažmentu starostlivosti o onkologického pacienta. Prebieha analýza dostupných diagnostických údajov zameraná na popis jednotlivých typov dát nasledovnými charakteristikami:

  • veľkosť rozsahu hodnôt zbieraných údajov,
  • množstvo zbieraných údajov za jednotku času,
  • časový charakter zbieraných údajov,
  • aký druh informácie zbierané dáta reprezentujú.

 

Na základe týchto charakteristík budú navrhnuté komunikačné protokoly metódy čistenia a validácie dát ako aj vhodné metódy spracovania týchto dát v reálnom čase pre potrebu ich ďalšieho spracovania a archivácie.

 

Topics: Napísali sme, News

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com