Nie je browsing ako browsing

Tento blog sa nebude venovať porovnávaniu webovských prehliadačov. Namiesto toho sa pozrieme na konfiguračný nástroj D2000 CNF a tlačidlo Browse, ktoré sa už nejaký čas (cca od verzie 8.0.7) postupne objavuje v konfiguračných dialógoch meraných bodov u vybraných protokolov. K čomu slúži?

 

 

Niektoré komunikačné protokoly podporujú „browsovanie“. Týmto nie celkom slovenským slovíčkom myslím zistenie zoznamu objektov, ktoré server ponúka a ktoré klient (napr. D2000 KOM proces) môže čítať.

 

Browse_1_OPC_DA 

Obr. 1: Browsovací dialóg CNF pre protokol OPC Data Access

 

Pokiaľ je teda nadviazaná komunikácia so serverom, v niektorých protokoloch sa dá informácia z browsovania použiť na konfiguráciu adresy meraného bodu (v prípade IEC61850 dokonca aj adresy stanice). Pri browsovaní sa vytvorí komunikačný kontext medzi procesmi D2000 CNF a D2000 KOM, ktorý je špecifický pre konkrétny meraný bod - paralelne môže byť otvorených viacero browsovacích okien z jedného alebo viacerých procesov D2000 CNF.

 

Browse_2_BACnet

Obr. 2: Browsovací dialóg CNF pre protokol BACnet

 

Ktoré komunikačné protokoly majú v D2000 implementovanú podporu browsovania? Zoznam sa postupne rozširuje a v súčasnosti sú to tieto:

Nakoľko každý komunikačný protokol rieši poskytovanie zoznamu objektov iným spôsobom a ponúka inú množinu dát, je nutné browsovací dialóg ušiť každému protokolu na mieru.

Výhoda browsovania je zrejmá. Užívateľ si môže jednak overiť funkčnosť komunikácie a jednak komfortne nakonfigurovať meraný bod na základe informácií poskytovaných druhou stranou a sprístupnených pomocou D2000 KOM procesu.

 

Browse_3_EthernetIP_a

 

Browse_3_EthernetIP_b

Obr. 3: Browsovacie dialógy CNF pre protokol Ethernet/IP. Prvý dialóg je pre štandardné browsovanie,
druhý pre symbolické mená implementované v zariadeniach Rockwell/Allen-Bradley.

 

Keďže načítanie zoznamu objektov môže v závislosti od rýchlosti komunikácie a počtu objektov trvať dlhšie, proces D2000 KOM uchováva zistené zoznamy objektov a pri ďalšom browsovaní ich posiela procesu D2000 CNF okamžite. Dôsledok je ten, že iba prvé browsovanie na konkrétnej komunikačnej stanici trvá dlhšie, všetky ostatné sú z pohľadu užívateľa rýchle. Browsovacie dialógy obsahujú štandardne tlačidlo „Refresh“, ktorým sa dá vynútiť znovunačítanie zoznamu objektov zo zariadenia. Tlačidlo je užitočné napríklad na obnovenie zoznamu po online rekonfigurovaní zariadenia.

 

Browse_4_OPC_UA

Obr. 4: Browsovací dialóg CNF pre protokol OPC UA

 

Browsovanie malo až doteraz jednu nepríjemnú vlastnosť. Po nájdení konkrétneho objektu a jeho výbere a následnom vložení údajov objektu do konfiguračného dialógu meraného bodu došlo k zavretiu dialógu. Pokiaľ si ale predstavíme, že užívateľ konfiguruje viacero meraných bodov a pre každý sa musí preklikať stromom browsovacieho dialógu (pre protokoly s hierarchicky organizovanými objektami – napr. OPC a OPC UA – viď Obr. 1 a Obr. 4), prípadne nájsť v dlhom zozname objektov konkrétnu položku (pre protokoly s lineárnym zoznamom objektov –napr. IEC 60870-6 ICCP/TASE.2 – viď Obr. 5), tak tento spôsob konfigurovania môže byť namáhavý a prácny. Aj napriek tomu, že ako kompenzácia boli vo väčšine protokolov implementované filtre na zredukovanie zoznamu objektov.

 

Browse_5_DLMS_COSEM

Obr. 5: Browsovací dialóg CNF pre protokol DLMS/COSEM

 

V priebehu posledných dvoch týždňov sme na tomto probléme zapracovali a predstavujeme riešenie. V najnovších patchoch KOM a CNF pre D2000 v 12 bolo implementované recyklovanie browsovacích dialógov. V praxi to znamená, že po výbere objektu (prípadne po stlačení tlačidla Cancel)  sa browsovací dialóg nezavrie, ale iba schová a jeho kontext sa označí ako voľný. Následne je k dispozícii pre editáciu ďalšieho meraného bodu v rámci tej istej komunikačnej stanice. Po kliknutí na tlačidlo Browse pri konfigurácii ďalšieho meraného bodu sa teda dialóg zobrazí a jeho kontext sa priradí tomu bodu. Takže užívateľ môže pokračovať na tej pozícii v zozname alebo strome objektov, kde skončil pri predchádzajúcom meranom bode a vyhne sa zdĺhavému hľadaniu miesta, kde skončil.

 

Keďže browsovací dialóg nie je blokujúci, je možné zároveň používať aj dva a viac takýchto dialógov – aj v rámci tej istej stanice. Pokiaľ chcete dialóg naozaj zavrieť, dosiahnete to kliknutím na krížik v jeho pravom hornom rohu.

 

Browse_6_ICCP_TASE2

Obr. 6: Browsovací dialóg CNF pre protokol IEC 60870-6 ICCP/TASE.2

 

A ešte tri zaujímavosti na záver:

 

Po prvé, pre protokoly, ktoré ponúkajú objekty ako lineárny zoznam, proces D2000 KOM pri browsovaní zároveň vypíše zoznam objektov do logu linky.

 

Po druhé, pre tieto protokoly je možné skopírovať zoznam objektov do schránky - tlačidlom „Copy to clipboard“, prípadne pomocou kláves Ctrl+C v protokole BACnet.

 

Tieto vlastnosti umožňujú skopírovať zoznam objektov napr. do hárku MS Excel a použiť ho pri hromadnom vytváraní meraných bodov pomocou CSV importu.

 

A po tretie, v protokole IEC 60870-6 ICCP/TASE.2 je pri browsovaní implementovaná jedna lahôdka. V tomto protokole sa zaraďujú merané body do tzv. Datasetu. A chyba v adrese čo i len jedného meraného bodu spôsobí nefunkčnosť celého datasetu, t.j. nefunkčnosť všetkých meraných bodov na stanici. Preto po skončení browsovania sa získaný zoznam porovná s adresami všetkých meraných bodov a do logu linky sa vypíšu „podozrivé“ merané body, ktorých adresy neboli pri browsovaní načítané. To môže v niektorých situáciách podstatne zrýchliť diagnostiku.
Predstavme si funkčnú ICCP/TASE.2 komunikáciu s desiatkami alebo stovkami meraných bodov, do ktorej bolo doplnených ďalších niekoľko desiatok bodov. Následne bol KOM proces reštartovaný a komunikácia sa nerozbehla – druhá strana vrátila chybu pri vytváraní Datasetu. Namiesto zdĺhavého kontrolovania adries desiatok pridaných objektov stačí na jednom z meraných bodov spustiť browsovanie a pozrieť sa v logu linky, adresy ktorých bodov nie sú v poriadku.

 

Browse_7_IEC61850

Obr. 7: Browsovací dialóg CNF pre protokol IEC 61850.
Browsovanie funguje pre adresu meraného bod aj pre adresu stanice.

 

Záverom by som chcel spomenúť, že aplikačný server D2000 implementuje viacero protokolov, v ktorých by sa dalo urobiť aspoň čiastočné browsovanie. Príkladom je protokol IEC 870-5-104, v ktorom by sa dali browsovať aspoň vstupné merané body –hodnoty všetkých takýchto objektov pošle server ako odpoveď na príkaz General Interrogation.

Máme teda námety na budúci rozvoj aj týmto smerom a je aj na Vás – našich partneroch a zákazníkoch -  či budete mať o túto funkcionalitu záujem :-).

 

21.12.2018, Ing. Peter Humaj, www.ipesoft.com

 

Topics: Napísali sme, D2000_V12

Za IPESOFT pre Vás napísal

Peter Humaj

Peter Humaj

e-mail: humaj.peter@ipesoft.com