D2 CLOUD odpoveď IPESOFTu na „výrobné a priemyselné dáta ako službu“.

Jednou z najväčších výziev súčasnej priemyselnej výroby je spracovanie a vyhodnotenie zozbieraných dát z výrobného procesu s cieľom získať informácie, ktoré majú podstatný vplyv na riadenie a obchodné príležitosti podniku. Schopnosť robiť rýchle a správne rozhodnutia v plánovaní a riadení výroby je vždy konkurenčnou výhodou, ktorá môže rozhodnúť o úspechu spoločnosti. Online život, ktorý v súčasnej dobe žijeme, sa postupne premieta aj do oblastí, kde pred pár rokmi nikto o tomto fenoméne neuvažoval. Napríklad predstava o obchodníkovi, ktorý priamo na sedení s klientom poskytne cez mobilný telefón reálne informácie o ponúknutej výrobnej kapacite, cene a termínoch vrátane logistiky, nie je až taká vzdialená realite ako kedysi. Systém D2000® od spoločnosti IPESOFT ako aj služba D2 Cloud, postavená nad týmto systémom, smerujú k tomuto cieľu.

 

D2 Cloud

 

Produkt IPEsofT d2000® – cesta od SCADA až po ERP

 

IPESOFT D2000® je platforma na vývoj a budovanie priemyselných business aplikácií s možnosťami, ktoré zastrešujú kategórie produktov SCADA, MES a integráciu s ERP. Platforma D2000® je postavená na nadčasovej microservice architektúre, ktorá zažíva svoj opätovný boom aj v súčasnosti. Princípom tejto architektúry je, že celý systém je poskladaný z navzájom komunikujúcich procesov, z ktorých každý realizuje určité úlohy. Napríklad D2000 KOM (proces komunikácie v reálnom čase) komunikuje prostredníctvom viac ako sto priemyselnými protokolmi, proces D2000 ARCHIV vie získané aj vypočítané dáta archivovať, prípadne ich čítať z rôznych dátových skladov, a proces D2000 EVH (Event Handler) môže skriptovaným/ programovaným algoritmom reagovať na akúkoľvek udalosť, ktorá v systéme nastala. Z množstva ďalších funkcií spomeniem napríklad možnosť naprogramovať zo získaných dát aplikáciu podľa požiadaviek klienta s používateľským rozhraním „vyklikaním“ cez zabudovaný D2000 GREDIT. Centrálne postavenie v celej architektúre má proces D2000 KERNEL, ktorý zabezpečuje konfiguráciu a orchestráciu všetkých procesov a úloh prostredníctvom high availability 24/7 ako aj zotavovanie sa z výnimočných stavov.

 

IPESOFT D2000® je softvérový systém reálneho času, ktorý svojimi technologickými vlastnosťami umožňuje nasadenie v rôznych prostrediach a podmienkach – od veľkého enterprise serverového centra až po „malú“ aplikáciu prevádzkovanú v „sieti“ niekoľkoeurových zariadení Rapsberry PI. Využitie systému u zákazníkov je naozaj širokospektrálne, od riadenia zložitých energetických celkov, predaja elektriny a plynu, produkcie potravín či papiera, sledovania efektivity prepravných procesov až po klasickú úlohu monitorovania a regulácie.

 

Web a jeho výzvy riešené modulom D2 Smart Web

 

Na prvý pohľad sa zdá, že svet webových a priemyselných technológií má veľmi málo spoločného, čo sa týka rovnakého uplatnenia. Opak sa však stáva pravdou. V podnikoch, kde donedávna IT infra štruktúra fungovala ako uzavretý systém, je v súčasnosti veľkou výhodou možnosť prepojiť vnútorný systém s vonkajším svetom. Požiadaviek na takéto prepojenie je čoraz viac. Stačí si uvedomiť, že žiaden výrobný proces nie je uzavretým mikropriestorom, ale funguje v súčinnosti s okolitým svetom – či už ide o výrobné vstupy, logistiku, partnerov alebo zákazníkov. Toto prepojenie treba, samozrejme, realizovať po viacerých stránkach, pričom prioritou sa stáva bezpečnosť, efektivita a dostupnosť informácií. Aby sme uspokojili tieto požiadavky, bol do systému D2000® integrovaný modul D2 Smart Web, ktorý je určený na sprístupnenie najmä informácií manažérskej úrovne mimo podnikového priestoru. Je to v princípe rozšírenie systému reálneho času IPESOFT D2000® o integrálne prepojený aplikačný server s funkciami, ktoré umožňujú vývoj a správu webových aplikácií postavených na dátach z D2000®.

 

Webové technológie sa vyvíjajú závratným tempom, a preto nie je jednoduché identifikovať v spleti týchto technológií budúci smer vývoja. D2 Smart Web je odpoveďou spoločnosti na túto potrebu a jeho flexibilné architektonické riešenie umožňuje postaviť webovú aplikáciu s priemyselnými dátami na súčasných trendoch vývoja moderných webových aplikácií, ako je napríklad SPA (Single Page Application) alebo PWA (Progressive Web Apps). Modul D2 Smart Web sa však neobmedzuje len na využitie vo webových aplikáciách. Jeho základom je univerzálne API rozhranie, ktoré umožňuje prepojiť dáta a služby postavené na platforme D2000® s akýmkoľvek externým systémom alebo zariadením. S úspechom boli takto prepojené napríklad aj natívne mobilné aplikácie s offline zadávaním dát.

 

Synonymom slova D2 Smart Web je bezpečnosť, na ktorú bol kladený maximálny dôraz pri návrhu a vývoji tohto modulu. V princípe ide o jeho vystavenie vonkajšiemu prostrediu internetu. D2 Smart Web je štandardne nasadený v demilitarizovanej zóne a podporuje pokročilé metódy autentifikácie, napríklad klientské certifikáty. Samozrejmosťou je aj zabudovaná ochrana proti známym útokom na webové aplikácie, ako napr. CSRF (Cross­Site Request Forgery).

 

D2 Cloud ako služba pre web a jeho požiadavky

 

Napriek tomu, že modul D2 Smart Web značne uľahčuje sprístupnenie informácií mimo podnikového prostredia, správa a údržba takéhoto rozhrania zahŕňa činnosti a odbornosť vo sfére, ktorá nie je primárna pre priemyselnú firmu. Z tohto dôvodu začala spoločnosť IPESOFT ponúkať klientom prepojenie na externý svet cez službu D2 Cloud, v ktorej modul D2 Smart Web beží. Ide o kombináciu on­premise a cloud riešenia, keď je systém D2000® nasadený vo vnútropodnikovej sieti prepojený cez riešenie LAN2LAN IPSec s modulom D2 Smart Web nasadeným v cloude spravovaným spoločnosťou IPESOFT. Používateľ systému D2000® tak nemusí riešiť nasadenie a správu rozhrania s okolitým svetom, ale túto réžiu prenechá na našu spoločnosť, ktorá má s touto správou skúsenosti. V neposlednom rade o tom svedčí aj certifikát ISO/IEC 27001 a vyše 25­ročná skúsenosť vo vývoji a nasadeniach systémov a riešení u najväčších priemyselných a energetických spoločností v Európe a Ázii. Zákazník/procesný inžinier/technológ/obchodník je tak odbre menený od povinností, ktoré priamo nesúvisia s jeho podnikaním a môže spokojne využívať výhody a možnosti zabezpečeného online prístupu k real­time dátam, alarmom a procesným i obchodným informáciám.

 

 

 

Autor: Ing. Marek Gregor

Topics: Napísali sme, D2000

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com