Opatrenia súvisiace s covid-19

Spoločnosť IPESOFT, spol. s r. o. prijala v súvislosti s aktuálnou situáciou a požiadavkami Ústredného
krízového štábu Slovenskej republiky týkajúcich sa hrozby šírenia COVID-19 zásadné opatrenia. Ich cieľom je
zabezpečenie ochrany zdravia pracovníkov spoločnosti, prevencia šírenia tohto ochorenia na ďalšie osoby,
plnenie záväzkov spoločnosti voči štátnym orgánom a v neposlednom rade riadne plnenie záväzkov
vyplývajúcich z obchodných a partnerských zmluvných vzťahov.

Uvedomujeme si s plnou vážnosťou, že spoločnosť IPESOFT, spol. s r. o. je dodávateľom projektov a služieb
pre kritickú infraštruktúru v energetike a priemysle. Naše záväzky zabezpečujeme aj naďalej v súlade
s dohodnutými zmluvnými podmienkami. Primárne kladieme dôraz na trvalé poskytovanie technickej podpory
v zmysle dohodnutých parametrov SLA, pričom spôsob komunikácie a nahlasovanie požiadaviek prebieha
štandardným spôsobom bez obmedzenia. V súlade so spoločenskou zodpovednosťou obmedzujeme však
priamy osobný kontakt a odporúčame preto využitie videokonferenčných hovorov. V prípade nevyhnutného
priameho kontaktu alebo servisného zásahu na mieste je potrebné vopred sa dohodnúť na spôsobe
zabezpečenia bezpečnostných opatrení z oboch strán.

V spoločnosti IPESOFT, spol. s r. o. boli prijaté aj tieto preventívne opatrenia:


   1. ZÁKAZ VSTUPU cudzích osôb do priestorov spoločnosti IPESOFT, spol. s r. o., Bytčická 2, Žilina
   od 13.3.2020 10:00 do odvolania.


   2. V priestoroch spoločnosti sa budú počnúc dňom 16.3.2020 nachádzať pracovníci na zabezpečenie
   služieb technickej podpory zákazníkom spoločne s pracovníkmi firemného BackOffice v potrebnom
   rozsahu. Ostatní pracovníci plnia úlohy v režime HomeOffice, resp. iných formách v súlade s potrebami
   plnenia záväzkov spoločnosti.


   3. Zvýšené preventívne hygienické opatrenia boli zavedené už od 10.3.2020 formou zvýšenej frekvencie
   dezinfekcie vstupných priestorov, exponovaných miest a pracovných prostriedkov. V priestoroch
   spoločnosti je k dispozícii aj špeciálny dezinfekčný prostriedok pre pracovníkov.
   Ak máte informácie o možnosti výskytu ochorenia COVID-19 u Vašich pracovníkov alebo v ich okolí, ktorí boli,
   resp. mohli prísť do styku s pracovníkmi spoločnosti IPESOFT, chceme Vás požiadať o bezodkladné
   informovanie o tejto skutočnosti.


Kontaktná osoba pre zasielanie informácií a zodpovedanie prípadných otázok: Ing. Oliver Rovňaník,
GSM: +421-905-212-637, email: rovnanik.oliver@ipesoft.com alebo opatrenia@ipesoft.com.


Aktuálnu situáciu priebežne monitorujeme a o ďalších nových opatreniach Vás budeme informovať.
Za porozumenie a vzájomnú spoluprácu vopred ďakujeme.

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: