Diplomovka v Ipesofte vám pomôže získať prax!

Vyberte si tému na svoju diplomovú prácu v Ipesofte. Pod vedením skúsených developerov môžete získať zaujímavú prax v prostredí automatizácie a naučiť sa pracovať so SCADA aplikáciami. Vybrali sme pre vás nasledovné témy na diplomové práce:

 

 1. Tvorba animovaných komponentov pre vizualizáciu SCADA aplikácií
  v prostredí Ipesoft D2000 SmartWeb
 • Navrhnúť a vybrať grafické komponenty vhodné pre tvorbu technologických SCADA schém (ventily, motory, nádoby, meradlá, vypínače, ...)
 • Implementovať vybrané komponenty pre prostredie Ipesoft D2000 SmartWeb – ReactJS tak, aby vizuálne reagovali na zmenu meraných technologických veličín.
 • Vytvoriť vizualizáciu vybranej SCADA aplikácie s použitím vytvorených komponentov.

 

 1. Podpora skriptovania v jazyku Python pre prostredie Ipesoft D2000
 • Analýza súčasných možností skriptovania v prostredí Ipesoft D2000
 • Návrh vhodného spôsobu rozšírenia možností skriptovania o prostredie jazyka Python
 • Implementácia podpory
 • Rozšírenie existujúcej aplikácie o skripty v jazyku Python

 

 1. Tvorba WYSIWIG editora pre platformu Ipesoft D2000 SmartWeb
 • Analýza súčasných postupov pri tvorbe UI technológiou SmartWeb
 • Definovanie vybranej skupiny vlastností podporených WYSIWIG technológiou
 • Implementácia WYSIWIG editora

 

 1. Podpora vyšších štatistických a fyzikálnych funkcií pre Ipesoft D2000 Archív a Calc
 • Analýza charakteristík periodických a zmenových dát v archíve
 • Vyhľadanie vhodných vyšších štatistických a fyzikálnych funkcií podľa požiadaviek praxe (derivácia, kovariancia, korelácia, rôzne varianty entalpie, ...)
 • Implementácia vybraných funkcií do procesov Archiv a Calc.
 • Overenie správnosti implementácie ich použitím vo vybraných aplikáciách

 

 1. Vizualizácia topológie energetickej siete podľa stavu aktívnych prvkov
  v sieti
 • Analýza možností súčasnej implementácie farbenia topológie siete
 • Návrh množiny rozšírení podľa požiadaviek praxe (K aktuálne podporenej elektrickej sieti doplniť podporu parovodnej, vodovodnej, plynovodnej, počítačovej,... Doplniť možnosť definovať straty, útlm, kapacitu, ...)
 • Implementovať navrhnutú funkcionalitu do procesu Topology
 • Overiť správnosť implementácie namodelovaním vybranej existujúcej siete u zákazníka v existujúcej aplikácii

 

 1. Podpora komunikačného protokolu IPv6 v systéme Ipesoft D2000
 • Analýza existujúcej podpory IPv4 v D2000
 • Návrh a implementácia podpory IPv6 do procesu Kom - komunikácia s externými zariadeniami
 • Návrh a implementácia podpory IPv6 do Kernela a ostatných procesov - komunikácia Kernela s ostatnými procesmi
 • Overenie správnosti implementácie v existujúcej D2000 aplikácii

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: