Ako znižovať energetickú závislosť a stabilizovať náklady na energie?

Vo štvrtok 12.5.2022 sa na webinári s názvom "Digitálne utility: ekosystém dodávateľ- odberateľ doplnený o nových (decentrálnych) hráčov" stretli Slovenskí odborníci energetiku a IT. Hlavnou témou boli predpokladané zmeny na trhu spôsobené novou legislatívou a nárastom cien. Prinášame vám stručné zhrnutie informácií, ktoré na webinári komunikoval zástupca IPESOFTu - Tomáš Rajčan.

Ovplyvňuje cena fosílnych palív cenu elektriny?

Závislosť európskej únie a Slovenska na dovoze zemného plynu zo zahraničia je jednou z najaktuálnejších a najzávažnejších tém v energetike. Počas webináru eFOCUS sa téme venoval aj náš kolega Tomáš Rajčan, riaditeľ divízie energetiky a priemyslu IPESOFT. EU aj Slovensko dovážajú veľkú časť zemného plynu, ktoré spotrebujú.

Dovoz zemného plynu má následne značný vplyv aj na cenu elektriny na trhu. V Nemecku je podiel výroby elektriny zo zemného plynu až 17%. Ak zvážime aj skoré odstavenie jadrových elektrární a uhlie, závislosť Nemecka na fosílnych palivách je okolo 50%.

Vzhľadom na to, že ide o jeden z určujúcich trhov s elektrinou pre celú Európu, cena fosílnych palív sa vo veľkej miere odzrkadľuje aj na cene elektriny a spôsobuje nárast cien

Pri porovnaní cien plynu a elektriny na Slovensku je jasne vidieť závislosť. Okrem samotnej ceny plynu sa v rastúcej cene elektriny odráža aj rastúca cena emisných povoleniek, ktorá sa rovnako zvyšuje na základe rastúcej ceny plynu.

Bude v budúcnosti elektrina lacnejšia alebo drahšia?

Pri odhade ceny elektriny v budúcnosti sa môžeme odraziť od cien forwardových produktov elektriny. Podla údajov z PXT a EEX cena forwardových produktov elektriny do budúcnosti pomaly klesá a v 2023 je na úrovni okolo 227 €/MWh.

Cena forwardových produktov plynu rovnako klesá o niečo výraznejšie.

Rozdiel je možné čiastočne vysvetliť aj rastom ceny emisných povoleniek.

Na základe forwardových cien teda je možné zhodnotiť, že ceny elektriny môžu v budúcnosti mierne klesať, no stále budú relatívne vysoké.

Ako sa s vysokými cenami elektriny môžu vyrovnať priemyselné podniky a väčší odberatelia?

Súčasné podmienky na trhu prinášajú veľkú príležitosť v podobe samovýroby elektriny s využitím obnoviteľných zdrojov.

Ekonomický potenciál a návratnosť využitia samovýroby elektriny z lokálnych zdrojov je možné vidieť na konkrétnych príkladoch. Tie ukazujú do čoho by sa mohlo oplatiť investovať a znížiť tak náklady na elektrickú energiu.

Príklad 1: Využitie fotovoltaickej elektrárne - Výroba elektriny pre vlastnú spotrebu

V apríli 2022 bol zmenený legislatívny rámec, čo malo následne veľmi pozitívny vplyv na podporu výstavby lokálnych zdrojov. Priemyselné podniky a veľký odberatelia sú tak výrazne menej obmedzovaní a môžu potenciál fotovoltaiky využívať vo väčšej miere.

Aj keď investičné náklady na vybudovanie fotovoltaickej elektrárne v poslednom roku výrazne narástli, rastúce ceny elektriny skracujú návratnosť daného projektu a robia ho ekonomicky veľmi zaujímavým.

Pri cene elektriny okolo 230 €/MWh je návratnosť približne 3,4 roku. V prípade poklesu ceny elektriny na úroveň okolo 125 €/MWh sa návratnosť predĺži na približne 5,8 roku. Stále však ide o ekonomicky veľmi dobrý spôsob ako optimalizovať náklady na elektrickú energiu.

Pred investíciou je však nutné zvážiť aj riziká. Ak v blízkej budúcnosti dôjde k výraznému poklesu ceny elektrickej energie, výrazne sa predĺži aj doba návratnosti a ekonomický potenciál sa minimalizuje. I napriek zmene legislatívy musia priemyselné podniky a veľkí odberatelia zároveň počítať s potenciálnymi administratívnymi bariérami.

Príklad 2: Fotovoltaická elektráreň + batériové úložisko - Výroba a akumulácia elektriny pre vlastnú spotrebu

Druhý príklad rozširuje možnosti toho prvého. Batériové úložiská však ešte nemajú presnú oporu v legislatíve a ich návratnosť vo veľkej miere záleží na tom, na čo ich lokálny výrobca elektriny použije.

Využitie batériového úložiska na akumuláciu vyrobenej elektriny a presun spotreby v čase síce v porovnaní s minulosťou prináša určitý potenciál návratnosti, pravdepodobne je to však ekonomicky menej výhodné ako iba samotná fotovoltaická elektráreň. Návratnosť sa v takomto prípade pohybuje v intervale cca 10 rokov.

Omnoho zaujímavejšie je inteligentné využitie batériového úložiska pre regulačné služby. Momentálne existuje viacero takýchto komerčných inštalácií určených pre reguláciu odchýlky, kde je návratnosť investície do 3 rokov.

Ďalšou potenciálnou možnosťou je využitie batériového úložiska pre poskytovanie služby primárnej regulácie výkonu - podporných služieb (PpS). Tu je odhadovaná návratnosť pri aktuálnych cenách elektriny rovnako do 3 rokov.

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: