Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažment spotreby v lokálnych distribučných systémoch


 

 

Názov projektu

Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažment spotreby v lokálnych distribučných systémoch

Názov a sídlo prijímateľa

IPESOFT, spol. s r.o.

Bytčická 2
01001 Žilina

Miesto realizácie projektu

SR/ Žilinský kraj/ Žilina

Financovanie projektu

COV

1 432 610,62 €

NFP

928 628,14 €

VZ

503 982,48 €

Detail projektu na www.itms2014.sk

https://www.itms2014.sk/projekt?id=3d6db28a-6f9b-4c77-98ad-5ca8ddac4e72

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažment spotreby v lokálnych distribučných systémoch (MODIMS)

 

V súčasnej dobe je v oblasti energetiky venovaná veľká pozornosť téme SmartCities. Základným predpokladom je rozdelenie energetických oblastí na menšie celky (LDS-Lokálne distribučné systémy), ktoré si budú samostatne riadiť nákup a spotrebu energií s cieľom čo najefektívnejšieho pokrytia svojich energetických potrieb. Tieto LDS budú pre efektívny manažment zabezpečenia svojich energetických potrieb používať nástroje pre meranie vlastnej spotreby energií, nástroje pre riadenie vlastných výrobných kapacít v oblasti výroby energií ako aj nástroje pre obchodovanie s elektrickou energiou. V dnešnej dobe intenzívne dochádza k nahrádzaniu klasických zdrojov elektrickej energie (uhoľné, vodné, jadrové elektrárne) alternatívnymi zdrojmi elektrickej energie (hlavne so zameraním na veternú a slnečnú energiu). Množstvo vyrobenej a dodanej elektrickej energie z alternatívnych zdrojov do energetickej siete závisí od počasia a často a významne sa toto množstvo mení. Preto sa ako jedno z riešení tejto situácie ukazuje spotrebovávanie elektrickej energie vyrobenej alternatívnymi zdrojmi elektrickej energie v aglomeráciách (lokálnych distribučných systémoch), kde bola energia vyrobená a čo najmenšom množstve bola dodávaná do energetickej siete. Tento prístup vyžaduje mať k dispozícii nástroje na inteligentný manažment spotreby v samotných lokálnych distribučných systémoch, ktoré budú umožňovať efektívne manažovať spotrebu elektrickej energie v rámci LDS.

 

Cieľom projektu realizovať výskum zameraný na získanie nových poznatkov pre následný vývoj nástroja, ktorý lokálnym distribučným systémom (LDS) umožní efektívne pokrývať energetické potreby a to prostredníctvom predikovania vlastnej spotreby energií a následným efektívnym nákupom potrebných energií na trhoch resp. prípravou podkladov pre plánovanie výroby vlastných zdrojov.

 

Hlavným výstupom projektu bude softvérové riešenie malého obchodného dispečingu určeného pre LDS tak, aby mohol operátor realizovať príslušné aktivity nielen priamo na pracovisku malého obchodného systému a bude poskytovať nasledovné funkcionality:

  1. Predikcia spotreby elektrickej energie v rámci LDS
  2. Automatické získavanie meteorologických dát pre podporu IMS
  3. Získavanie trhových dát orientovaných na elektrickú energiu
  4. Systém manažmentu optimalizácie a bilancie elektrickej energie
  5. Manažment obchodných rizík
  6. Riešenie archivácie a evidencie obchodných informácií

V kombinácii s príslušným hardvérovým vybavením môže byť vybudovaný komplexný systém malého obchodného dispečingu určeného pre LDS. Takéto riešenie bude atraktívne pre podniky pôsobiace v rôznych oblastiach priemyslu, kde sú kladené vysoké nároky na zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov na pokrytie energetických potrieb podniku.

 

Po finančnej stránke je projekt realizovaný s pomocou finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OPII v kombinácií s vlastnými prostriedkami prijímateľa.

 

Projekt je realizovaný v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) a to v produktovej línii Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a má silný potenciál využiteľnosti v následnej spoločensko-priemyselnej praxi. Projekt sa viaže k hlavnému a vedľajšiemu trendu v  produktových líniách: Priemysel 4.0, Inovatívne technológie (pre priemyselné aplikácie) a Inteligentné technológie pre zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzky podniku. Projekt je navyše prepojený k hlavnému trendu v produktovej línii Digitálne technológie a bezpečnosť a k vedľajšiemu trendu Systémové nástroje digitalizácie.

 

Spoločnosť IPESOFT spol. s r.o. pôsobí primárne v oblastiach zameraných na počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby v oblastiach energetiky, dopravy a riadenia výroby. Projekt je zameraný na vývoj malého obchodného dispečingu ako produktu v oblasti IKT , ktorého účelom je aplikovaný výskum a vývoj softvéru malého obchodného dispečingu pre LDS. V rámci inovačnej časti bude vybudovaný prototyp pracoviska malého obchodného dispečingu.

 

Popis aktuálnej situácie na projekte:

Aktivity na projekte "Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažment spotreby v lokálnych distribučných systémoch" (MODIMS) prebiehajú od mája 2020. Odštartovali sa aktivity vo výskumných fázach projektu a to konkrétne na priemyselný výskum vhodných ekonometrických modelov pre hodnotenie rizík spojených s obchodovaním s energiami a výskum predikčných modelov pre predikciu spotreby elektrickej energie. Na základe výsledkov tých výskumných fáz projektu budú následne navrhnuté a implementované jednotlivé funkcionality MODIMS-u.

 

 

Topics: Napísali sme, Energetika, News

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com