Kľúčové vlastnosti

 

On-line konfigurácia systému

Unikátne vlastnosti technológie IPESOFT D2000® umožňujú modifikáciu cieľovej aplikácie priamo v produkčnom prostredí, bez nutnosti odstávky systému. Samozrejme je možné použiť aj klasický prístup zahŕňajúci vývojové, testovacie a produkčné prostredie. V špecifických prípadoch je možné realizovať zmeny aplikácie priamo zákazníkom, prostredníctvom zaškolených správcov systému.

 

 

Konektivita na všetky najpoužívanejšie PLC

Silnou vlastnosťou systému IPESOFT D2000® je jeho komunikačná otvorenosť. Technológia IPESOFT D2000® obsahuje viac ako 80 real-time komunikačných protokolov používaných v energetike a priemysle, vrátane protokolov IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101 a IEC 60870-6/TASE.2 (ICCP) s možnosťou ďalšieho rozširovania. Systém IPESOFT D2000® zabezpečuje povelovanie a zber digitálnych a analógových dát z telemetrie prostredníctvom trojúrovňovej hierarchie objektov – linka, stanica, meraný bod. Pre každú úroveň je možné definovať rôzne parametre snímania veličín, záložné komunikačné trasy a pod.
 

 

Definovanie vlastných algoritmov a skriptov v jazyku IPESOFT D2000® ESL a JAVA

Systém disponuje vlastným skriptovacím jazykom so širokými možnosťami použitia:

  • Vzdialené volania procedúr, štandardné vyjadrovacie prostriedky.
  • Podpora jazyka JAVA a integrácia s JVM.
  • Štart skriptu na udalosť alebo periodicky (sekundy až dni).
  • Paralelné spracovanie udalostí.
  • Užívateľská možnosť ladenia skriptov za úplného behu systému (debugger).
  • Integrované knižnice na prácu s XML, knižnice pre súborové operácie.
  • Integrované knižnice na prácu s relačnými databázami (ODBC, OCI).
  • Možnosť použitia externých knižníc DLL (C/C++, Ada95).
  • Podpora skriptovania na strane servera (riadenie technológie) aj klienta (aplikačné formuláre).

 

Viacjazyková podpora

Dôsledná implementácia Unicode umožňuje tvorbu aplikácií v ľubovoľnom jazyku, vrátane ruštiny, čínštiny a pod. Vaše aplikácie môžu byť súčasne prevádzkované vo viacerých jazykoch naraz, výber jazyka je definovaný na konkrétnom užívateľovi.

 

 

Vysoká dostupnosť a stabilita systému

Systém IPESOFT D2000® je vytvorený v jazyku Ada 95, ktorý je štandardom vo vojenskom priemysle pre písanie vysoko kritických aplikácií s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou. Systém možno nakonfigurovať pre neobmedzenú 24/7 prevádzku bez prerušení.
 

 

Dlhodobá archivácia technologických dát

Namerané a vypočítané hodnoty sú spolu s časovou značkou ukladané do real-time archívnej databázy (IPESOFT D2000® ARCHIV). Systém IPESOFT D2000® umožňuje ukladanie zmenových aj periodických údajov. Funkcie IPESOFT D2000® umožňujú automatický výpočet a ukladanie agregovaných periodických údajov zo zdrojových zmenových údajov použitím niektorej z predpripravených funkcií (priemer, vážený priemer, integrál a pod.). Systém IPESOFT D2000® autonómne udržuje maximálnu veľkosť databázy prostredníctvom nastavenia hĺbky archivácie pre každý archívny objekt zvlášť. Údaje staršie ako definovaná hĺbka histórie sú automaticky vymazané z hlavnej databázy a presunuté do tzv. trezorov. Trezory je možné archivovať na externom zálohovacom médiu a v prípade potreby neskôr opätovne pripojiť do systému na on-line analýzu dát.

 

 

Architektúra klient/server

Použitie viacvrstvovej architektúry klient/server umožňuje škálovanie funkcií na jednotlivé servery v rámci systému. Spracovanie veľkého množstva informácií v reálnom čase zabezpečuje Dynamický objektový dátový model (DODM – originálna technológia spoločnosti IPESOFT). DODM je v podstate real-time obraz všetkých meraných a vypočítaných veličín v pamäti jadra systému (IPESOFT D2000® kernel) optimalizovaný pre veľké množstvo spracovávaných objektov a veľký počet paralelne pracujúcich používateľov.

 

 

Podpora webových klientov

Systém IPESOFT D2000® alternatívne umožňuje prístup k systému aj prostredníctvom webového prehliadača. Všetky real-time schémy, grafy a trendy nakonfigurované pre hrubého klienta sú automaticky dostupné aj pre tenkého klienta bez nutnosti ich rekonfigurácie. Limitom je len nižší výkon webového prehliadača v porovnaní s hrubým klientom a z toho vyplývajúce obmedzenia na komplexnosť zobrazení. Schémy tenkého klienta možno plnohodnotne zobrazovať aj na tabletoch a mobiloch, na platforme Google – Android.

 

 

Diagnostika systému

IPESOFT D2000® obsahuje nástroje na diagnostiku systému (monitorovanie procesov, monitorovanie jednotlivých objektov, skupín telemetrických bodov a pod.). Monitoring jednotlivých častí systému je vizualizovaný v používateľských obrazoch spolu s možnosťou definovania alarmov pri výpadku ktorejkoľvek časti systému.

 

 

Redundancia systému

Redundancia systému IPESOFT D2000® je zabezpečená na všetkých úrovniach – na úrovni real-time jadra, komunikačných procesov, výpočtových, riadiacich a alarmových procesov, konfiguračnej a archívnej databázy.

 

 2017-11-28_135052-1.png

 

 

Široko škálovateľný alarmový subsystém

Súčasťou systému IPESOFT D2000® je prepracovaný mechanizmus generovania a spracovávania alarmov. Všetky alarmy sú rozdelené do skupín podľa dôležitosti. Alarmy sú prehľadne štruktúrované vo forme stromovej hierarchie. Každý alarm vyžaduje potvrdenie obsluhou, pričom stavy alarmov a ich kvitovania sú dlhodobo archivované v monitorovacej databáze systému.

 

 

Zabezpečený chod systému bez potreby údržby

Systém IPESOFT D2000® je navrhnutý na nepretržitú prevádzku v dĺžke niekoľko rokov. Archivačný subsystém si automaticky sleduje veľkosť databáz a údaje staršie ako nastavená hĺbka archivácie sú automaticky odmazávané.

 

 

History režim HMI

Prezentačné obrazovky možno použiť v režime prehliadania historických dát, kde pri veľmi rýchlych dejoch možno analyzovať postupnosť jednotlivých zmien viacerých hodnôt v čase.

 

 

Zobrazovacie vrstvy

Objekty v grafických prezentačných obrazovkách môžu byť ukladané do rôznych vrstiev. Jednotlivé vrstvy budú potom zobrazované užívateľom v závislosti od priblíženia prezentačnej schémy.

Topics: klucove-vlastnosti

Za IPESOFT pre Vás napísal

Boris Čonto

Boris Čonto

e-mail: boris.conto@ipesoft.com