Mobilná aplikácia pre ručné odpočty z meračov (IMS modul)

Žijeme v dobe SMART zariadení, legislatíva postupne zavádza povinnosť dodávateľov energií používať inteligentné meteringové centrály (IMS). Základnou úlohou IMS systému je diaľkový automatický zber meraní zo SMART metrov, teda z inteligentných meradiel spotreby elektriny, plynu, vody alebo tepla.

 

Napriek týmto trendom ešte stále existuje veľké množstvo fakturačných meradiel bez možnosti diaľkového odpočtu spotreby. Navyše, smart trendy nezasahujú jednotlivé energetické utility rovnakým tempom, takže to, čo sa dnes v distribúcii elektrickej energie stáva štandardom, je pri utilitách ako plyn a voda ešte stále v plienkach, a to najmä v priemyselných podnikoch. Je síce už 21. storočie, no stále je možné nájsť v priemyselných podnikoch „obchôdzkárov“, ktorí s ceruzkou v ruke a ošúchaným zošitom robia pravidelné odpisy spotreby z meračov. A povedzme si úprimne, pri prepise hodnôt neraz vnikajú zbytočné chyby. Navyše sa kontrola ručne odpísaných údajov realizuje až počas prepisovania do nejakej aplikácie.

 

IMS systém spoločnosti IPESOFT je univerzálny, je možné v ňom evidovať a diaľkovo odčítavať merania odberných miest rôznych energetických utilít. Fakturačné meradlá bez smart funkcie je však stále potrebné odčítavať ručne a hodnoty následne manuálne prepisovať do systému. Z tohto pohľadu je aplikácia pre podporu mobilného zberu dát zaujímavým modulárnym rozšírením systému IMS.

Aplikácia je určená pre mobilné zariadenia s rôznym operačným systémom – Android aj iOS.

 zakladne okno aplikacie.png

Obr. Základné okno aplikácie

 

Po prihlásení do aplikácie sa dá merač jednoducho vyhľadať naskenovaním jeho výrobného čísla vo forme EAN alebo QR kódu, prípadne ak to nie je možné, ručným zadaním s fulltextovým dohľadávaním. Po prechode na merač zadáme stav počítadla a aplikácia okamžite prepočíta aktuálnu spotrebu a porovná ju s historickými – to pre kontrolu, aby prípadná chyba v odpočte mohla byť hneď na mieste opravená. Pre každý merač aplikácia archivuje históriu odpočtov (stavy počítadla i odpočty) a umožňuje ich zobraziť v grafe alebo aj v tabuľke.

 Prehľad meracieho zariadenia.png

Obr. Prehľad meracieho zariadenia

 

Aplikácia podporuje aj odpočty cez odpočtovú trasu – utriedený zoznam meračov v poradí, v akom sa odčítavajú v teréne. Po výbere odpočtovej trasy sa zobrazí zoznam meracích zariadení, ktoré ju tvoria. Presun na nasledujúci merač je na jeden dotyk. Súčasťou je aj informácia o  už zadaných odpočtoch v rámci danej odpočtovej trasy.

 

Zadávanie prostredníctvom odpočtovej trasy.png Obr. Zadávanie prostredníctvom odpočtovej trasy

 

Aplikácia si všetky hodnoty ukladá vo vlastnej databáze a tak je schopná pracovať aj off-line, bez pripojenia k internetu. Po realizácii všetkých odpočtov a sieťovom pripojení k IMS serveru sa na tlačidlo Synchronizovať prenesú všetky odpočty do systému. Synchronizácia navyše aj aktualizuje zoznam meračov a ich historické spotreby v mobilnej aplikácii, takže ak odpočty robí viac zamestnancov, po synchronizácii majú všetci posledný aktuálny stav meraní.

Použitím tejto aplikácie sa významne znižuje riziko chýb pri ručných odpočtoch, ktoré sa realizujú zapisovaním do rôznych zošitov a následným prepisovaním do systému. Validácia odpočtu voči predchádzajúcej odpočítanej hodnote sa deje automaticky aj off-line režime.

 

Zaujímavosťou je, že aplikácia dovolí aj zápis hodnôt do nového merača, ktorý v IMS systéme ešte nie je zaevidovaný. V takomto prípade je totiž možné merač založiť priamo v mobilnom zariadení počas obchôdzky.

 

Dizajn aplikácie umožňuje jej funkčnosť na mobilnom telefóne ako aj na tablete, rôzne rozmery displejov nie sú problémom.

 

Topics: Napísali sme, Priemysel, Energetika

Za IPESOFT pre Vás napísal

Peter Wartiak

e-mail: wartiak.peter@ipesoft.com