Ako správne využiť flexibilitu na riadenie portfólia? IPESOFT na panelovej diskusii eFOCUS

Flexibilita a najmä koncept nezávislého agregátora prinášajú do budúcna množstvo nových možností, ktoré prispejú k zmene paradigmy celého trhu s elektrinou. Implementácia daných myšlienok do praxe však prináša množstvo otázok, ktorým je nutné sa venovať v rámci odbornej diskusie. V IPESOFTE sa snažíme neustále sledovať najnovšie trendy v oblasti energetiky, podporovať diskusiu na dané témy s odbornou verejnosťou a implementovať ich do inovácií našich systémov.

 

V stredu 12.5.2021 sa uskutočnila panelová diskusia expertov s názvom „Agregovaná flexibilita – zmena paradigmy trhu s elektrinou“. Cieľom panelovej diskusie bolo prebrať, ako sme v slovenských podmienkach pripravení na zmeny spojené s agregáciou malých a distribuovaných zdrojov umožňujúcich uplatnenie flexibility na krátkodobom trhu. 

 

Na panelovú diskusiu boli pozvaní experti z oblasti energetiky. Medzi nich patrili Vladislav Jurík (Stredoslovenská distribučná, a. s.), Richard Kabele (nezávislý konzultant), Ján Mišovič (Nano Energies Slovensko), Ivan Trup (MicroStep-HDO) a aj Tomáš Rajčan od nás z IPESOFTU. Diskusiu moderoval Blahoslav Němeček (EY).

 

IPESOFT bol hrdým partnerom spomínanej diskusie a sme radi, že takto mohlo zaujímavú diskusiu sledovať viac ako sto zaregistrovaných účastníkov. Rovnako nás teší, že jedným z expertov na panelovej diskusii bol aj náš kolega Tomáš Rajčan. V tomto krátkom článku stručne priblížime niekoľko hlavných myšlienok, ktorým sa na panelovej diskusií expertov venoval.

 

 

 

Prečo sa máme zaoberať flexibilitou?

 

Dlhodobé snahy znížiť negatívne dopady výroby elektrickej energie na životné prostredia vedú k zmene výrobného mixu a výstavbe nových elektrární prevažne vo forme obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom na zvyšujúci sa podiel neregulovanej výroby elektrickej energie závislej od počasia (najmä fotovoltické elektrárne) a strate regulačnej rezervy poskytovanej klasickými zdrojmi (uhlie, čiatočne plyn) sa prehlbujú špičky, ktoré je nutné pokryť.

 

Pre demonštráciu sa môžeme pozrieť na nasledujúci graf. Na grafe môžete vidieť priebeh zaťaženia slovenskej sústavy. Ide o náhodne vybrané dáta popisujúce 3 dni na konci apríla 2021. Výroba elektrickej energie, ktorú musia pokryť ostatné elektrárne je znázornená šedou čiarou. Spomínané hodnoty boli získane tak, že sa od celkového zaťaženia slovenskej sústavy odpočítala el. energia vyrobená vo fotovoltických elektrárňach (FVE).

Zaťaženie elektrickej sústavy má bežne 2 špičky spojené s najvyšším odberom energie reprezentujúce ráno a večer. Vzhľadom na závislosť výroby FVE na slnečnom žiarení sa špičky, ktoré musia bilancovať ostatné elektrárne ešte výraznejšie prehĺbia.

 

 

Predstavme si, že na území Slovenska vybudujeme ďalšie FVE a zdvojnásobíme tak množstvo vyrobenej elektrickej energie. Nasledujúci obrázok modeluje práve spomínanú situáciu pri súčasných hodnotách zaťaženia sústavy. V takomto prípade špičkový výkon, ktorý je nutné vykryť ostatnými elektrárňami vyrastie až na takmer 1000 MW.

 

 

Práve pokrytie špičkového výkonu je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa zaoberať flexibilitou a jej využitím. Flexibilitu je možné aplikovať v širokom spektre energetických procesov. O mnohých z nich sa hovorilo aj na spomínanej diskusií. Záznam z celej diskusie môžete nájsť na stránke panelovej diskusie. V tomto článku sa však zameriame iba na hlavné body spojené s procesom riadenia odchýlky dodávateľa a konceptom nezávislého agregátora.

 

Akým spôsobom môže využiť flexibilitu dodávateľ elektriny?

 

Dodávateľ elektriny môže aktivovať flexibilitu ako integrovaný agregátor. V takomto prípade nejde o samostatný subjekt, ale skôr o funkciu, ktorú dodávateľ vykonáva vo vlastnom mene špecifickými technickými prostriedkami. Integrovaný agregátor aktivuje flexibilitu u svojich odberateľov, aby si kompenzoval svoju odchýlku. Účelom je stiahnuť svoju odchýlku na nulu a ekonomicky tak optimalizovať svoje portfólio. Vďaka tomu nemusí platiť pokutu za odchýlku a zároveň aj pomáha vyrovnávať špičky v sústave.

 

Koncept integrovaného agregátora v súčasnosti na slovenskom trhu funguje. Dodávateľ však naráža na jasné obmedzenie pri práci s flexibilitou. V rámci konceptu integrovaného agregátora dokáže pracovať iba so svojimi zákazníkmi.

Z toho dôvodu je zaujímavý a v Európe čoraz viac obľúbený koncept nezávislého agregátora. Tento koncept oddeľuje flexibilitu od dodávky elektriny. V takomto prípade môže byť nezávislým agregátorom dodávateľ elektriny, ale aj iný samostatný subjekt. Koncept tak umožňuje aktivovať flexibilitu aj pri cudzích zákazníkoch. Agregátor nemusí prerušovať zmluvné vzťahy na dodávku elektriny a zabezpečuje iba flexibilitu.

 

Na Slovensku, ale aj v Česku však tento koncept ešte nie je aplikovaný. Pred jeho implementáciou je nutné prijať množstvo dôležitých regulačných opatrení, ktoré definujú pravidlá pre jeho využitie v praxi. Jedným z nich je mechanizmus vyhodnotenia flexibility, ktorý vyhodnotí koľko flexibility bolo aktivovanej. Ak by spomínaný mechanizmus neexistoval, odchýlka sa prejaví dodávateľovi elektriny cudzieho odberateľa. Ten, ale s aktiváciou flexibility nemá pri koncepte nezávislého agregátora nič spoločné.

 

 

V súčasnosti stále prebieha odborná diskusia o tom, ako dané pravidla správne nastaviť. Jedným zo zvažovaných riešení je vyhodnotenie flexibility na úrovni OKTE. Aktivovaná flexibilita by sa takto prejavila pri procese zúčtovania odchýlky. Bola by odčítaná od odchýlky dodávateľa elektriny 2 a pripočítaná dodávateľovi, ktorý pôsobí ako agregátor flexibility.

Spomínané riešenie so sebou však prináša niekoľko technických problémov, ktoré je nutné vyriešiť. Aby bolo možné vyhodnotiť flexibilitu, je nutné definovať tkz. „Baseline“.

 

Prečo potrebujeme definovať „Baseline“?

 

Pri meraní odberu odberateľa priamo vidíme iba jednu spoločnú hodnotu, ktorá predstavuje jeho odber vrátane aktivovanej flexibility. „Baseline“ predstavuje hodnotu, ktorú by odberateľ odoberal, keby nedošlo k aktivácií flexibility. Po zadefinovaní „baseline“ je možné flexibilitu jednoducho vyhodnotiť ako rozdiel medzi „baselinom“ a reálnym odberom. Pre výpočet „baselinu“, ale existuje viacero možných metód a je nutné, aby bolo v legislatíve a príslušných prevádzkových predpisoch definovaných viacero metód, ktoré budú koexistovať. Dôvodom je, že každému odbernému miestu vyhovuje iná definícia „baselinu“ a merania flexibility.

 

Na obrázku môžete vidieť ukážku dvoch metód výpočtu „Baselinu“. Prvá je vhodná najmä pre väčšie množstvo malých poskytovateľov flexibility a podporných služieb a je založená na predikciách pripomínajúcich typové diagramy odberu. Druhá metóda je založená na nominácii diagramu.

 

 

Aký je ďalší vývoj flexibility a konceptu nezávislého agregátora na Slovensku?

 

Definíciu pravidiel pre poskytnutie flexibility pre podporné služby má v rukách SEPS prostredníctvom Technických podmienok. Vzhľadom na rozbiehajúci sa celoeurópsky trh s podpornými službami a projekty Mari a Piccaso sú rámce dané. Vďaka tomu je možné celkom dobre odhadnúť ako sa bude flexibilita vo vzťahu k podporným službám vyvíjať.

 

Flexibilita pre dodávateľov a koncept nezávislého agregátora sú oblasti s výrazne vyššou urgenciou pre zákonodarcov a regulačné úrady. Medzi najväčšie otázky patrí stanovenie mechanizmu „Baselinu“ a vyhodnotenia flexibility. Momentálne sa zvažuje vyhodnocovať dané ukazovatele na úrovni operátora trhu - OKTE.

 

Stanovenie objektívnej metodiky nie je jednoduché, pretože subjekty, ktoré majú záujem participovať na trhu s flexibilitou majú rôzne záujmy a odlišné predstavy ohľadom detailov vyhodnotenia a zúčtovania aktivovanej flexibility. Z tohto dôvodu je nutné naďalej aktívne podporovať diskusiu na tému nezávislého agregátara a hľadať spôsob urýchlenia prípravy vyvážených, transparentných a objektívnych vykonávacích predpisov k nezávislému agregátorovi.

Topics: Napísali sme, Energy, referencie

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com