Číslo 5 žije! Najnovšie vydanie D2000 SCADA má mnoho vylepšení

Po krátkej letnej pauze sme späť s novým vydaním D2000 V12.0.61.u5. Táto verzia je dostupná online pre Windows, Raspberry Pi (Win Client) a Linux ( exkluzívna verzia len na vyžiadanie). Čo sú najhodnotejšie zmeny? Okrem opravenia niekoľkých bugov naši programátori spravili množstvo vylepšení a nových vlastností. S poslednou verziou D2000 SCADA budete môcť pracovať ľahšie a rýchlejšie.

 

Zoznam nových vylepšení a vlastností je tentokrát poriadne dlhý. Pozrite sa, čo je nové!

 

CNF

 

Otváranie konfiguračného dialógu pre konfiguráciu štruktúrovaných premenných trvalo veľmi dlho. Aktuálne čas pre otvorenie v podstate nezávisí od veľkosti štruktúrovanej premennej.

 

Bola rozšírená možnosť získania informácii o objekte, pričom je možné získať UUID objektu a čas poslednej modifikácie objektu.

 

Pridanie atribútu pre sprístupnenie príznaku "blokovaný alarm" , ktorý definuje, či je objekt blokovaný

 

Po uložení objektu v CNF v prípade že sú použité neznáme objekty bol užívateľ informovaný len o prvom. Ostatné neboli zobrazené. Úprava rozširuje počet zobrazených neznámych objektov na maximálne 10.

 

CNF, KOM

 

V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudla podpora TCP-IP/TCP linky. Je možné zadávať aj viacero mien/IP adries oddelených bodkočiarkou alebo čiarkou pre redundantné konfigurácie s viacerými PLC resp. viacerými sériovými servermi typu Moxa NPort v TCP móde.

 

KOM

 

V protokole Modbus Server pribudla podpora 32-bitových signed/unsigned hodnôt (little/big endian). Konfigurácia týchto typov je identická ako pre protokol Modbus Client, t.j.
L - Unsigned long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, neznamienkovo, prenášané v big-endian poradí
Ll - Unsigned long (4 byty = 2 registre) -čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, neznamienkovo, prenášané v little-endian poradí
S - Signed long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, znamienkovo, prenášané v big-endian poradí
Sl - Signed long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, znamienkovo, prenášané v little-endian poradí

 

V protokoloch IEC101 (master, klient, balancovaný) pribudol linkový parameter protokolu "System Redundancy: Manages A Status Address", ktorý umožňuje na systémovo redundantnej linke (SerialOverUDP System&Line Redundant) ignorovať hodnoty z neaktívneho riadiaceho systému (SystemA alebo SystemB). Tento parameter kopíruje chovanie parametra protokolu Telegyr 809 Server s rovnakým názvom.

 

V procese KOM bola vykonaná úprava pre OPC UA protokol - po zmene konfigurácie meraného bodu sa vygeneruje dotaz na čítanie aktuálnej hodnoty.

 

ESL

 

Je možné pristupovať k aktuálnym hodnotám objektov ktoré sú načítané v rámci *aktuálnej* stránky akciami LST_CREATE, LST_GO_NEXT, .... Akciou ON CHANGE sa dá reagovať na zmeny hodnôt objektov. Po zatvorení zoznamu alebo po prestránkovaní sú prístupné len posledné hodnoty a akcia ON CHANGE prestane reagovať na zmeny hodnoty.

 

ARC

 

V procese D2000 Archiv bola vylepšená ochrana pri zápise do archívu s použitím akcií v skripte (UPDATEARCHVAL, INSERTARCHARR). Bol ošetrený prípad, keď sa užívateľ snažil zapísať do štruktúrovaného archívu ako do neštruktúrovaného (stĺpec aj riadok rovný 0), čo mohlo spôsobiť ukončenie archívu s chybou.

 

Nový konfiguračný parameter OldValIgnoreAge umožňuje ignorovať hodnoty staršie ako špecifikovaný čas (v hodinách). Parameter sa dá nastavovať za behu príkazom SET_OPTION. Pokiaľ je zapnutá ladiaca kategória DBG.ARCHIV.IGNORED_VALUES.OLD, informácia o zahodení hodnoty sa zaloguje do súboru.

 

ARCSynchro

 

V utilite arcsynchro bol podporený parameter /STPG, ktorý umožnuje plátať dáta z PostgreSQL trezorov. Parameter je použiteľný napr. pri migráciách PostgreSQL trezorov.

 

Bol implementovaný nový parameter /UX pre arcsynchro.
Tento parameter umožňuje synchronizovať dáta zo starších D2000 aplikácií (napr. D2000 verzia 8.0 bez podpory UTF8) bez potreby aktualizovať starú archívnu databázu. Toto môže byť výhodné pri príprave migrácie na novú verziu D2000, pokiaľ sa mení aj databázová platfoma pre D2000 Archiv.

 

GRED

 

Bola urobená optimalizácia rýchlosti otvárania zobrazovacích paliet.

 

ESL

 

Nebolo možné rozoznať normálny a kritický alarm. Bol pridaný nový atribút, ktorý to umožňuje.

 

DBM

 

V procese D2000 DBManager pribudla experimentálna podpora pre PostgreSQL stĺpec s binárnymi dátami (typ BYTEA) v ktorom sú uložené reťazce v UTF-8 kódovaní. Takéto dáta je možné načítať do textového stĺpca (pričom maximálna veľkosť dát je štandardne 4000 znakov a dá sa nastavovať existujúcim parametrom DBManagera pre nastavovanie maximálnej veľkosti reťazcov - /DBD).
Reťazec v UTF-8 kódovaní sa musí začínať troma bajtami 0xef 0xbb 0xbf (tzv. Byte order mark - BOM)

 

GTW

 

V procese gateway klient (gtwcli) pribudol štartovací parameter /NOINV ovplyvňujúci správanie v transparentnom móde.
Parameter vypína zneplatňovanie hodnôt objektov, ktoré nie sú nájdené na strane gateway servera.

 

Taktiež sme opravili niekoľko bugov, čo vám pomôže pri práci s D2000. Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, už je vyriešený.

 

HI

 

Popup menu ktoré sa otvára po stlačení pravého tlačidla myši bolo umiestnené na zlej pozícii.
Nastavovanie výrezu v schéme (pri jej zväčšovaní) prebiehalo na pozícii inej ako určovala poloha myši.

 

Oprava chyby, keď sa hodnota pripojenej premennej nastavovala na MyValue (interný identifikátor grafického objektu) pri pohybe myši nad grafickým objektom. Nastavenie je povolené len pri kliknutí na objekt.

 

CNF, KOM

 

V OPC UA protokole bo opravený pád KOM procesu pri browsovaní, pokiaľ boli rôzne architektúrach CNF/KOM (32-bitové CNF a 64-bitový KOM alebo naopak). Nutné je aplikovat patche KOM aj CNF procesov.

 

V protokole Onesoft Devices pre SoftControl zariadenia bol opravený zápis. Chyba bola v spracovaní default parametrov "Begin of Write Block" a "End of Write Block".
Bol možný workaround - zmeniť prednastavené parametre 157 resp. 284 na 156 resp. 285.

 

KOM

 

V procese D2000 KOM bola opravená chyba, ktorá spôsobovala neuvoľňovanie pamäte pri ukladaní liniek a staníc.

 

ESL

 

Hodnoty v riadkoch štruktúrovanej premennej definovanej v kontexte schémy na ktoré bola uplatnená akcie SET BIND mali zlé hodnoty.

 

CFG SYNCHRO

 

V utilite cfgsynchro a cfgsynchroauto bola opravená chyba, ktorá na platforme PostgreSQL spôsobovala chybu pri synchronizácii, ak existovala linka s parameterom "Local Port" väčším ako 32767.

 

JAVA

 

Oprava volania D2SD.insertRows pre prázdnu štruktúru.

 

CALC

 

Chyba sa prejavila po prepnutí redundancie tak, že periodické počítané body sa prestali prepočítavať. Chyba nastávala náhodne.

 

EDA

 

Ak počas kompilácie EDA-L predpisu nebolo funkčné pripojenie na databázu, tak v predpise použité vektory/scenáre/skupiny mohli byť nacachované ako neexistujúce.

 

OBJAPI

 

Rozhranie náhodne padalo podľa intenzity akým bolo používané. Chyba bola do rozhrania zanesená 24.5.2018 v súvislosti s implementáciou funkcií PrintCurrAllocations a EnableMemDebug.
Chyba sa vyskytuje vo verziách R39, R60, R61 pre objapi.dll po dátume 24.5.2018 (vrátane).

 

 

Za IPESOFT pre Vás napísal

Veronika Dubovcova

e-mail: dubovcova.veronika@ipesoft.com